Thứ 2, 15/08/2022 - 13:56
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường

Thông tư 14/2020/TT-BTNMT ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường.

Bố cục của Thông tư

Thông tư 14/2020/TT-BTNMT bao gồm 04 Điều và ban hành kèm theo Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường bao gồm: 03 Phần và Phụ lục Danh mục các Bảng sản phẩm và biểu mẫu kèm theo. Nội dung cụ thể như sau:

Phần I: Quy định chung:

Quy định về: Phạm vi điều chỉnh; Đối tượng áp dụng; Cơ sở xây dựng định mức; Quy định viết tắt; Giải thích từ ngữ và các Quy định khác.

Phần II: Quy trình kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường

Chương I: Quy trình xây dựng phần mềm hỗ trợ việc quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường: nội dung gồm Sơ đồ quy trình và chi tiết các bước xây dựng phần mềm hỗ trợ việc quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường.

Chương II: Quy trình duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường: Nội dung chương gồm: Sơ đồ quy trình và chi tiết các bước của các quy trình duy trì, vận hành: phần mềm hỗ trợ việc quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường; hệ thống phần cứng công nghệ thông tin; phần mềm hệ thống.

Chương III: Quy trình kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường: nội dung chương gồm: Sơ đồ quy trình và chi tiết các bước thực hiện của các quy trình: kiểm tra, nghiệm thu phần mềm hỗ trợ việc quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường; kiểm tra việc duy trì, vận hành hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường; kiểm tra việc duy trì, vận hành hệ thống phần cứng công nghệ thông tin; kiểm tra việc duy trì, vận hành phần mềm hệ thống.

Phần III: Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường

Chương I: Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng phần mềm hỗ trợ việc quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường

Chương II: Định mức kinh tế - kỹ thuật duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường: gồm: Định mức kinh tế - kỹ thuật duy trì, vận hành: phần mềm hỗ trợ việc quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường; hệ thống phần cứng công nghệ thông tin; phần mềm hệ thống.

Chương III: Định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường,gồm: kiểm tra, nghiệm thu phần mềm hỗ trợ việc quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường; kiểm tra việc duy trì, vận hành hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường; kiểm tra việc duy trì, vận hành hệ thống phần cứng công nghệ thông tin; kiểm tra việc duy trì, vận hành phần mềm hệ thống

Hiệu lực thi hành

Thông tư 14/2020/TT-BTNMT có hiệu lực thi hành từ ngày 11 tháng 01 năm 2021

Bãi bỏ Mục 6 Phần I, Chương II Phần II và Chương II Phần III Thông tư số 26/2014/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường.

Bãi bỏ Điều 18 Thông tư số 58/2015/TT-BTNMT ngày 8 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định thẩm định, kiểm tra và nghiệm thu dự án ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường.

Bãi bỏ Chương II Phần II Thông tư số 17/2016/TT-BTNMT ngày 19 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định
mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường.

Bãi bỏ Thông tư số 20/2019/TT-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy trình kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường.

Điều khoản chuyển tiếp

Các nhiệm vụ, dự án chuyên môn về ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành tài nguyên và môi trường được phê duyệt theo Mục 6 Phần I, Chương II Phần III Thông tư số 26/2014/TT-BTNMT và Chương II Phần II Thông tư số 17/2016/TT-BTNMT trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo quy định, trừ trường hợp có yêu cầu thực hiện theo quy định của Thông tư này.

Các nhiệm vụ, dự án chuyên môn về ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành tài nguyên và môi trường được phê duyệt theo quy định của Thông tư số 20/2019/TT-BTNMT trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì điều chỉnh theo quy định của Thông tư này trước khi nghiệm thu.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan