Thứ 2, 18/10/2021 - 05:27

Một số điểm mới của Thông tư số 15/2021/TT-BTNMT quy định giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Ngày 31/8/2021, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 15/2021/TT-BTNMT quy định giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Thông tư ban hành thay thế Thông tư số 44/2014/TT-BTNMT ngày 01/8/2014 của Bộ trưởng Bộ ...

Quy định kỹ thuật mới đối với các trạm quan trắc chất lượng không khí và chất lượng nước tự động, liên tục

Ngày 30/06/2021 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường với nhiều điểm mới nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về ...