Thứ 2, 26/09/2022 - 01:23
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quyết liệt giải quyết tình trạng ô nhiễm sông Nhuệ - sông Đáy

Trước tình trạng môi trường nước lưu vực sông Nhuệ - Đáy liên tục bị ô nhiễm, thậm chí có xu hướng gia tăng mức độ ô nhiễm đối với một số thông số, trong những năm gần đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo Tổng cục Môi trường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hà Nam, Hòa Bình, Ninh Bình và Nam Định tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở thuộc loại hình có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và có lưu lượng xả thải lớn, xả thải trực tiếp, gián tiếp ra lưu vực sông theo đúng quy định.

Trong năm 2018, Bộ đã chỉ đạo Tổng cục Môi trường phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất và Công an các tỉnh, thành phố tiến hành thanh tra chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với 62 khu, cụm công nghiệp và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hà Nam, Hòa Bình, Ninh Bình và Nam Định. Kết quả thanh tra, kiểm tra cho thấy vẫn còn nhiều cơ sở có hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, cụ thể: trong số các cơ sở được thanh tra năm 2018, có đến 57% cơ sở bị xử phạt; trên địa bàn thành phố Hà Nội, có 60% cơ sở được thanh, kiểm tra bị xử phạt; đối với tỉnh Hòa Bình, có 25% cơ sở được thanh, kiểm tra bị xử phạt. Xả thải vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất thải vẫn là hành vi vi phạm phổ biến, trong đó: năm 2018, có 37% cơ sở được thanh tra có vi phạm về xả thải; có 52% cơ sở được thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh Nam Định không có hệ thống xử lý nước thải hoặc có hệ thống xử lý nước thải nhưng không đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường lưu vực sông Nhuệ - Đáy là do nước thải chưa được xử lý hoặc xử lý không đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường. Trong khi hầu hết các khu công nghiệp đều có hệ thống xử lý nước thải tập trung và cơ bản tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì các cụm công nghiệp đã và đang xây dựng trạm xử lý tập trung chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ (dưới 30%), ngoại trừ thành phố Hà Nội (khoảng trên 60%); nước thải làng nghề cơ bản không được thu gom và xử lý. Nguồn gây ô nhiễm môi trường lớn nhất là nước thải sinh hoạt, chiếm tỷ lệ lên tới 70% tổng lượng nước thải vào sông Nhuệ - sông Đáy nhưng không được thu gom, xử lý và thải thẳng ra nguồn tiếp nhận. Kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước tại 42 điểm trên lưu vực sông Nhuệ - Đáy thực hiện từ năm 2016 đến 2018 cho thấy: sông Nhuệ, sông nội thành Hà Nội và sông Châu Giang bị ô nhiễm các thông số DO, COD, BOD5, N-NH4+, TSS và có xu hướng gia tăng mức độ ô nhiễm qua các năm; sông Đáy, sông Hoàng Long, sông Đào với đoạn từ điểm quan trắc cầu Mai Lĩnh và Ba Thá, nước bị ô nhiễm các thông số: DO, COD và N -NH4+; đoạn sông Đáy từ điểm Tế Tiêu xuống Trung Hiếu Hạ bị ô nhiễm thông số N-NH4+.

Một trong những nguyên nhân cơ bản khác gây ô nhiễm nguồn nước lưu vực sông Nhuệ - Đáy là dòng chảy trên sông không đáp ứng được khả năng tự làm sạch chất ô nhiễm, đặc biệt là đối với sông Nhuệ. Biện pháp để giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước sông Nhuệ là đảm bảo dòng chảy tối thiểu thông qua việc tăng cường bổ sung nước từ sông Hồng (qua cống Liên Mạc). Việc vận hành cống Liên Mạc hiện nay được thực hiện theo Quy trình kỹ thuật về quản lý khai thác và bảo vệ cống Liên Mạc ban hành năm 1968 và Quyết định số 105/2002/QĐBNN ngày 19/11/2002 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy trình vận hành hệ thống công trình thủy lợi sông Nhuệ. Tuy nhiên, vào mùa khô khi mực nước sông Hồng thấp hơn cao trình vận hành của cống Liên Mạc thì không thể lấy nước từ sông Hồng vào bổ cập cho sông Nhuệ. Việc lấy nước chỉ thực hiện được trong các đợt các hồ chứa phía thượng lưu xả theo quy định của quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, các ngày còn lại trong tháng 11 đến tháng 5 năm sau hầu như phải đóng cống để tránh chảy ngược nước từ trong hệ thống ra sông Hồng.

Để giải quyết triệt để vấn đề ô nhiễm môi trường, đồng thời cải thiện chất lượng nước lưu vực sông Nhuệ - Đáy, đảm bảo đáp ứng cho mục đích sử dụng theo quy định, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 81/TCMT-MTMB ngày 08/01/2019 về việc quản lý, xử lý tình trạng ô nhiễm nước sông Duy Tiên, sông Nhuệ - sông Đáy trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng như các tỉnh trên lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy tăng cường công tác kiểm soát ô nhiễm, thanh tra, kiểm tra, quản lý các nguồn xả nước thải cũng như đề xuất, xây dựng các giải pháp tổng thể lâu dài nhằm khắc phục ô nhiễm, cải thiện chất lượng nước sông Nhuệ và các sông khác thuộc lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy, cụ thể như sau:

- Đối với Bộ Tài nguyên và Môi trường: (1) Tiếp tục phối hợp với các địa phương giám sát, thanh tra đột xuất đối với các khu, cụm công nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, làng nghề có lưu lượng nước thải lớn trên lưu vực sông Nhuệ, sông Đáy, sông Châu Giang; (2) Tổng hợp thông tin, số liệu về các nguồn xả nước thải chính trên lưu vực, tỷ lệ thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt đô thị, tỷ lệ các khu, cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung, tỷ lệ nước thải từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, làng nghề được thu gom, xử lý và đề xuất các giải pháp quản lý; (3) Tiếp tục chủ trì, phối hợp với các Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành quan trắc định kỳ và đột xuất môi trường nước hệ thống sông Nhuệ, sông Đáy và sông Châu Giang.

- Đối với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: chủ trì nghiên cứu, điều chỉnh Quy trình vận hành hệ thống công trình thủy lợi sông Nhuệ ban hành theo Quyết định số 105/2002/QĐ-BNN ngày 19/11/2002 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lấy nước từ sông Hồng để bổ cập cho hệ thống sông Nhuệ - sông Đáy nhằm đảm bảo cung cấp nguồn nước tưới cũng như góp phần cải thiện chất lượng nước; tiếp tục triển khai các dự án nạo vét, cải tạo hệ thống thủy lợi, công trình tiêu nước tại các trạm bơm...; phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trong lưu vực triển khai các dự án đầu tư theo lộ trình tại Quyết định số 937/QĐ-TTg ngày 01/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy hoạch tiêu nước hệ thống sông Nhuệ.

- Đối với Bộ Xây dựng: chủ trì chỉ đạo, hướng dẫn các tỉnh, thành phố trên lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy trong việc xây dựng cơ chế chính sách thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án thoát nước và xử lý nước thải sinh hoạt đô thị.

- Đối với Ủy ban nhân dân các tỉnh thuộc lưu vực sông Nhuệ, sông Đáy và sông Châu Giang: (1) chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Tổng cục Môi trường tổ chức quan trắc môi trường nước các sông trên địa bàn, thông báo kịp thời kết quả quan trắc để các cơ quan, tổ chức và người dân sử dụng nguồn nước biết và chủ động kế hoạch sản xuất, sinh hoạt; (2) Chỉ đạo rà soát các nguồn xả nước thải trên địa bàn ra hệ thống sông Nhuệ - sông Đáy; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các khu, cụm công nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, làng nghề xả nước thải không đạt quy chuẩn cho phép trực tiếp ra sông Nhuệ - sông Đáy trên địa bàn.

- Đối với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội: (1) Chỉ đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước Một thành viên thoát nước Hà Nội thực hiện nghiêm quy trình vận hành cống Thanh Liệt theo thỏa thuận giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Nam, không mở cửa cống vào những tháng mùa khô; vận hành Trạm bơm Yên Sở để bơm nước thải ra sông Hồng. (2) Chỉ đạo Công ty Khai thác công trình thủy lợi sông Nhuệ cho mở cống Liên Mạc để lấy nước sông Hồng bổ sung nhằm làm tăng lưu lượng nước sông Nhuệ và pha loãng nồng độc các chất ô nhiễm; (3) Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án xử lý nước thải và cải tạo, nạo vét hệ thống thủy lợi trên sông Nhuệ - sông Đáy như: Dự án đầu tư xây dựng công trình đầu mối Liên Mạc theo hình thức hợp đồng BT, Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, các dự án hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan môi trường thuộc hành lang sông Nhuệ...


Tác giả: Vụ Pháp chế
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan