Thứ 2, 15/08/2022 - 13:41
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phối hợp giải quyết triệt để ô nhiễm nước sông Tô Lịch, Nhuệ-Đáy

Bộ TN&MT trả lời đại biểu Quốc hội Trần Thị Quốc Khánh về nội dung “Ô nhiễm lưu vực sông Nhuệ - Đáy có nguyên nhân trực tiếp rất lớn là do ô nhiễm sông Tô Lịch vốn là cống xả thải lộ thiên của Thủ đô Hà Nội đổ thẳng vào nguồn nước sông Nhuệ - Đáy. Việc phối hợp giữa các Bộ, ngành Trung ương với Hà Nội nhiều năm qua chưa chặt chẽ. Vì vậy tôi xin hỏi vì sao các Bộ chưa phối hợp chặt chẽ với Hà Nội để giải quyết triệt để ô nhiễm nước sông Tô Lịch, Nhuệ-Đáy và không bố trí nguồn vốn đầu tư công cần thiết để bảo đảm giải quyết triệt để vấn đề này? Trong điều kiện ngân sách hạn hẹp và yêu cầu cải cách hành chính, có nhất thiết phải duy trì và tồn tại Ủy ban lưu vực sông vốn đang hoạt động không hiệu quả hay không?”được nêu ra tại Tại Hội nghị giải trình về “An ninh nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt và quản lý an toàn hồ, đập” tổ chức tại Hà Nội ngày 17 tháng 8 năm 2020.

Ngày 29 tháng 4 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 57/2008/QĐ-TTg về việc triên khai Đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy trong đó trọng tâm là giải quyết các vấn đề ô nhiễm trên sông Nhuệ - sông Đáy. Trên cơ sở đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ, ngành đã có những nỗ lực, phối hợp với các địa phương trên lưu vực, đặc biệt với thành phố Hà Nội trong việc giải quyết các vấn đề ô nhiễm sông Nhuệ, sông Đáy, đoạn tiếp nhận nước sông Tô Lịch và đi xuống Hà Nam. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí đầu tư cho hạ tầng thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt, làng nghề ra sông Tô Lịch và sông Nhuệ, sông Đáy tương đối lớn, trong khi đó nguồn ngân sách đầu tư hạn chế, nhỏ lẻ, chưa đồng bộ. Ngoài ra, một số địa phương chưa kiểm soát tốt nước thải sinh hoạt, nước thải từ hoạt động sản xuất công nghiệp, làng nghề chưa được xử lý, cũng như tình trạng đổ phế thải, rác thải xuống sông chưa được kiểm soát chặt chẽ. Do vậy, ô nhiễm nước sông Tô Lịch, sông Nhuệ, sông Đáy chưa được xử lý triệt để, chậm khắc phục, dù bước đầu có kiềm chế, kiểm soát được ô nhiễm. Trong thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ, địa phương đã phối hợp khẩn trương triển khai thực hiện, như sau:

Các tỉnh đã tập trung triển khai nhiều dự án xử lý ô nhiễm, như: mô hình xử lý môi trường làng nghề của tỉnh Hà Nam, Ninh Bình và thành phố Hà Nội; đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải y tế cho Bệnh viện; đầu tư xây dựng nhà mày xử lý rác thải bằng công nghệ tiên tiến, xử lý nước thải sinh hoạt của thành phố Hà Nội; khuyến khích các hộ gia đình ứng dụng chế phẩm vi sinh, hóa sinh để xử lý nước thải trước khi thải ra cống chung đổ ra sông Tô Lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội... 

Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thuộc lưu vực sông và các Bộ, ngành khác có liên quan quyết liệt thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo chức năng nhiệm vụ; tiếp tục thực hiện các mục tiêu của Đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ, sông Đáy theo Quyết định số 57/2008/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện quy định về điều tra, đánh giá sức chịu tải của sông theo Thông tư số 76/2017/TTBTNMT; tiếp tục hướng dẫn và thực hiện điều tra thống kê nguồn nước thải trên lưu vực sông; thực hiện Quyết định số 140/QĐ- TTg ngày 26/1/2018 về việc phê duyệt "Điều tra, đánh giá, phân loại và xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn thải"; triển khai Kế hoạch triển khai Đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1435/QĐ-TTg ngày 18 tháng 8 năm 2014; triển khai Quyết định số 807/QĐ-TTg ngày 03 tháng 7 năm 2018 về Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016-2020; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì thực hiện Quy hoạch thủy lợi cấp nước, tiêu nước, lưu vực sông Đáy tại Quyết định số 5205/QĐ-BNN-TCTL ngày 27/12/2018; Quy hoạch tiêu nước sông Nhuệ tại Quyết định số 937/QĐ-TTg ngày 01/7/2009; Bộ Xây dựng chủ trì tổ chức triển khai Quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu vực dân cư, khu công nghiệp và Quy hoạch quản lý chất thải rắn trên lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy. 

Rà soát, thống kê nguồn thải vào các sông, đặc biệt là nước thải để có giải pháp quản lý, xử lý phù hợp. Tiếp tục sửa đổi cơ chế, chính sách để khuyến khích đầu tư cho bảo vệ môi trường theo các hình thức đối tác công tư, thực hiện xã hội hóa trong xử lý nước thải. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính sớm nghiên cứu, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu dự án đầu tư theo hình thưc đối tác công tư (dự án PPP) trong xử lý nước thải; ban hành định mức, đơn giá, điều chỉnh quy định về xử lý nước thải.

Ô nhiễm môi trường nước sông liên tỉnh là vấn đề lớn, phức tạp, cần có sự phối hợp của các bên liên quan, bảo đảm hài hòa giữa lợi ích kinh tế và bảo vệ môi trường, hài hòa lợi ích và chia sẻ trách nhiệm của các địa phương, thành phố Hà Nội trên lưu vực sông. Theo đó, các địa phương phải chịu trách nhiệm bảo vệ môi trường, xử lý ô nhiễm, cải thiện và nâng cao chất lượng nước trên đoạn sông chảy qua địa phương mình, cụ thể: thực hiện nghiêm việc thu gom, xử lý nước thải tại nguồn, đặc biệt là nước thải sinh hoạt tại các đô thị, khu dân cư tập trung, nước thải sản xuất tại các cụm công nghiệp và làng nghề; tổ chức thu gom, xử lý, nghiêm cấm và chấm dứt việc đổ thải chất thải rắn ra các lưu vực sông; tập trung quyết liệt công tác thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật, trong đó áp dụng biện pháp đình chỉ sản xuất hoặc đóng cửa đối với cơ sở sản xuất vi phạm theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đề án Bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy tại Quyết định số 57/2008/QĐ-TTg ngày 24/4/2008 (sau đây gọi tắt là Đề án BVMT sông Nhuệ - sông Đáy) đã được các Bộ, ngành và các tỉnh trên lưu vực sông nỗ lực phối hợp triển khai trong hơn 10 năm qua. Năm 2020, việc triển khai Đề án BVMT lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy sẽ được tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, thách thức và đề xuất, kiến nghị định hướng công tác bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy trong giai đoạn mới, giai đoạn sau năm 2020. Do đó, Uỷ ban bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy sẽ dừng hoạt động và Bộ Tài nguyên và Môi trường đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép kiện toàn mô hình tổ chức và hoạt động của Ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy lồng ghép vào Uỷ ban lưu vực sông mới do Bộ Tài nguyên và Môi trường dự thảo đề xuất và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trong thời gian tới.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan