Thứ 2, 02/08/2021 - 23:09

Trả lời kiến nghị của UBND tỉnh Quảng Bình về phân cấp thẩm quyền đối với các phương án có khối lượng tận thu nhỏ < 50.000m3

UBND tỉnh Quảng Bình kiến nghị Chính phủ nên có phân cấp thẩm quyền đối với các phương án có khối lượng tận thu nhỏ < 50.000m3 được lập Kế hoạch bảo vệ môi môi trường (đặc biệt là tận thu đất san lấp hoặc tân thu đất do cải tạo đất).

Khoảng cách an toàn khi xây dựng mới cơ sở có khả năng phát thải ô nhiễm khó kiểm soát và xác nhận cơ sở hoàn thành xử lý triệt để ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Trả lời kiến nghị của UBND tỉnh Cà Mau kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo 2 nội dung về Khoảng cách an toàn khi xây dựng mới cơ sở có khả năng phát thải ô nhiễm khó kiểm soát  và xác nhận cơ sở hoàn thành xử lý triệt để ô nhiễm môi trường nghiêm ...