Thứ 6, 30/09/2022 - 16:11
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Bộ trưởng Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Kế hoạch được ban hành nhằm tổ chức triển khai đồng bộ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao tại của Quyết định số 1323/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó, đã xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, sản phẩm dự kiến hoàn thành và trách nhiệm của từng đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, Bộ trưởng yêu cầu bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Bộ trưởng trong quá trình triển khai thi hành Luật; đồng thời phát huy trách nhiệm, tính chủ động, tích cực của đơn vị, đồng thời bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các đơn vị trong Bộ trong quá trình triển khai thi hành Luật.

 

Theo đó, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này bảo đảm tiến độ, chất lượng; thực hiện báo cáo kết quả nhiệm vụ theo Kế hoạch này.

Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch này; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch, kịp thời tổng hợp tình hình thực hiện và đề xuất phương án xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Kế hoạch, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

04 nội dung thực hiện chủ yếu của Kế hoạch gồm:

Một là, phổ biến, quán triệt toàn bộ nội dung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm luật.

Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp chế, các đơn vị trực thuộc Bộ

Thời gian thực hiện: sau khi Quyết định này được ký ban hành và thường xuyên.

Sản phẩm gồm: Nội dung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm luật được phổ biến tới các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường thông qua hội nghị, họp; Nội dung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm luật được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, Trang tin điện tử của các đơn vị trực thuộc Bộ và các phương tiện truyền thông khác (nếu có).

Hai là, rà soát, đề xuất sửa đổi, thay thế hoặc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ để phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm luật.

Nội dung thực hiện gồm:

Rà soát, đề xuất sửa đổi hoặc thay thế Thông tư số 32/2016/TT-BTNMT ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp chế chủ trì phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ

Thời gian hoàn thành: năm 2021

Sản phẩm: Dự thảo Thông tư sửa đổi hoặc thay thế Thông tư số 32/2016/TT-BTNMT ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Mmôi trường quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Rà soát, đề xuất sửa đổi, thay thế hoặc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ để phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm luật.

Đơn vị thực hiện: Đơn vị trực thuộc Bộ

Thời gian hoàn thành: tháng 11 năm 2020

Sản phẩm: báo cáo kết quả rà soát, đề xuất sửa đổi, thay thế hoặc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật gửi Vụ Pháp chế trước ngày 15/11/2020.

Ba là, tổ chức tập huấn, trao đổi nghiệp vụ về công tác xây dựng pháp luật cho công chức tham gia xây dựng pháp luật tại các đơn vị trực thuộc Bộ.

Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp chế.

Thời gian hoàn thành: quý II năm 2021 và thường xuyên

Sản phẩm: Lớp tập huấn/hội nghị/họp trao đổi nghiệp vụ về công tác về công tác xây dựng pháp luật.

Bốn là, rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật, pháp chế

Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và  các đơn vị trực thuộc Bộ.

Thời gian hoàn thành: theo lộ trình hàng năm.


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan