Thứ 2, 04/07/2022 - 12:20
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai đồng bộ các giải pháp chính sách đối với hợp tác xã môi trường

Để mô hình hợp tác xã môi trường ngày càng phát triển, cần triển khai đồng bộ các giải pháp.

Một là, rà soát, bổ sung, hoàn thiện pháp luật và chính sách hỗ trợ phát triển nhằm tạo môi trường thuận lợi cho hợp tác xã môi trường phát triển. Trong đó, rà soát và tổ chức triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển hợp tác xã môi trường theo các chương trình, đề án đã được phê duyệt; xây dựng Chiến lược phát triển hợp tác xã đến năm 2030 để có định hướng, chính sách tổng thể, lâu dài. 

Hai là, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò của các mô hình hợp tác xã trong bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh các dịch vụ thông tin, tư vấn, hướng dẫn về bảo vệ môi trường trong các mô hình hợp tác xã môi trường. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các giải pháp công nghệ cho các mô hình hợp tác xã môi trường. Đào tạo, hướng dẫn người lao động, xã viên trong các HTX vận hành thiết bị, máy móc công nghệ hiện đại. 

Ba là, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hợp tác xã môi trường, gắn liền với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong phát triển hợp tác xã, xây dựng cơ chế hợp tác, liên kết, huy động sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, hội, hiệp hội các cấp. Tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động hợp tác xã môi trường để nắm bắt sát tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc và dự báo xu hướng phát triển hợp tác xã môi trường; xây dựng và nhân rộng mô hình hợp tác xã môi trường kiểu mới tiêu biêu, hoạt động hiệu quả trên cả nước.

Bốn là, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho bảo vệ môi trường thông qua việc tăng cường vai trò điều phối, phân bổ chi ngân sách, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã. Quỹ bảo vệ môi trường nhằm kịp thời hỗ trợ vốn cho hợp tác xã môi trường đầu tư phát triển, nhất là các hợp tác xã cung ứng dịch vụ môi trường mới, tiên tiến


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan