Thứ 6, 30/09/2022 - 10:40
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh

Ngày 17/9/2020, Bộ TN&MT ban hành Thông tư số 9/2020/TT-BTNMT về Định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 3116/QĐ-BTNMT ngày 05 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về phê duyệt Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Quản lý tài nguyên nước được giao chủ trì phối hợp với Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia xây dựng dự thảo Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh.

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành quy định các nội dung, quy định kỹ thuật để thực hiện việc lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh (tại Thông tư số 04/2020/TT-BTNMT). Để tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến Luật quy hoạch, Luật Tài nguyên nước đối với quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh, đồng thời để triển khai thực hiện, quản lý các dự án lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh thì việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông là cần thiết và đã được Bộ tài nguyên và Môi trường đưa vào chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 của Bộ (Quyết định số 3116/QĐ-BTNMT).

Thông tư được xây dựng dựa trên quan điểm, một là bảo đảm tuân thủ và phù hợp với quy định của Luật Quy hoạch, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến Luật quy hoạch, Luật Tài nguyên nước và các quy định khác có liên quan. Hai là, các nội dung của Định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông phải bám sát các nội dung được quy định tại Thông tư số 04/2020/TTBTNMT ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh. Ba là, định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông bảo đảm tính rõ ràng, cụ thể, dễ hiểu, phù hợp và dễ áp dụng.

Về phạm vi điều chỉnh, Thông tư áp dụng cho các nội dung sau: Lập nhiệm vụ lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh (sau đây gọi tắt là quy hoạch tổng hợp lưu vực sông); lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông. 

Về đối tượng áp dụng, Thông tư áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông.

Về nội dung cơ bản của Thông tư

 Dự thảo Thông tư được kết cấu thành ba (03) phần, cụ thể như sau: 

Phần I. Quy định chung Phần này quy định cụ thể như sau: Phạm vi điều chỉnh; Đối tượng áp dụng; Cơ sở xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật; Quy định viết tắt; Hệ số điều chỉnh; Các quy định khác. 

Phần II. Định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch tổng hợp lƣu vực sông Phần này bao gồm hai (02) Chương, cụ thể như sau:

Chương I. Nhiệm vụ lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông; 

Chương II. Lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông. Trong mỗi chương đều có bốn (4) mục, cụ thể như sau: Định mức lao động; Định mức thiết bị; Định mức dụng cụ; Định mức vật liệu. 

Phần III. Phụ lục. Phân loại mức độ phức tạp của cấu trúc địa chất thủy văn


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan