Thứ 6, 30/09/2022 - 16:09
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thể chế hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ về tài nguyên, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong hệ thống pháp luật

Ngay khi Chiến lược và các Văn kiện của Đảng được ban hành liên quan đến các vấn đề tài nguyên, môi trường và BĐKH, các cấp uỷ, tổ chức đảng đã triển khai, quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình, đặc trưng và yêu cầu của từng lĩnh vực. Các Bộ, ngành và địa phương đã xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, tích cực chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ được đề ra trong Chiến lược và trong Văn kiện nhiệm kỳ Đại hội XI, XII của Đảng.

Thống kê từ năm 2013 đến nay cho thấy đã có 59 Chương trình/Kế hoạch hành động của Tỉnh ủy; 41 Chương trình/kế hoạch hành động của UBND tỉnh; 134 Nghị quyết của các Bộ, ngành, địa phương được ban hành; có 275 hội nghị, quán triệt, phổ biến; 166 hội nghị, hội thảo, diễn đàn; 2812 chương trình tập huấn, đào tạo, 176 sự kiện, 169 chuyên mục đài phát thainh truyền hình định kỳ về nội dung về chủ động ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên, BVMT.

Một số hành động cụ thể đã được triển khai như: (i) tham vấn Chính phủ, Quốc hội điều chỉnh, bổ sung hệ thống các Văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước, BVMT, đo đạc bản đồ, khí tượng thủy văn, đa dạng sinh học…; (ii) tham vấn cho Chính phủ các Nghị định để hướng dẫn thi hành các Luật, các Chỉ thị của Chính phủ; (iii) ban hành các Chiến lược của các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ (Các Chiến lược gồm: Chiến lược Khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết định số 2427/2011/QĐ-TTg); Chiến lược BVMT quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết định số 1216/2012/QĐ-TTg); Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu (Quyết định số 2139/2012/QĐ-TTg); Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và BVMT biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết định số 1570/QĐ-TTg); (iv) ban hành Thông tư, tiêu chuẩn, định mức cụ thể cho từng lĩnh vực cụ thể; (v) Xây dựng các đề án chung và cho từng lĩnh vực để triển khai thực hiện; (vi) công tác tổ chức triển khai thực thi, theo dõi, đánh giá việc chấp hành các quy định pháp luật về các nội dung liên quan đến bảo vệ tài nguyên, môi trường cũng được đẩy mạnh theo hướng chủ động hơn.

Các quy định về đất đai, tài nguyên thiên nhiên, BVMT và ứng phó với BĐKH trong Hiến pháp 2013 được phát triển hơn; 08 dự án xây dựng, sửa đổi luật về tài nguyên môi trường đã được Đảng, Đoàn Quốc hội thực hiện, trình Quốc hội thông qua (Bao gồm: Luật Phòng, chống thiên tai 2013, Luật Khí tượng thủy văn 2015, Luật Đất đai (sửa đổi) 2013, Luật Tài nguyên, Môi trường biển và hải đảo 2015, Luật Thủy sản (sửa đổi) 2017, Luật Lâm nghiệp 2017, Luật Thủy lợi 2017, Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) 2014 và một số luật có liên quan gồm: Luật Khoa học và Công nghệ 2013; Bộ luật Hình sự 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự; Luật chuyển giao công nghệ 2017; Luật Quy hoạch 2017...).

Chính phủ đã ban hành 47 Nghị định, 34 Quyết định; 02 chỉ thị (Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách pháp luật về khoáng sản; Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/08/2016 về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường); 01 Nghị quyết (Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu);

Việt Nam cũng đã tham gia ký kết 03 điều ước quốc tế về tài nguyên, môi trường và BĐKH (gồm: Nghị định thư bổ sung Nagoya - Kuala Lumpur về nghĩa vụ pháp lý và bồi thường trong khuôn khổ Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học của Công ước Đa dạng sinh học (2014); Công ước về Luật sử dụng các nguồn nước liên quốc gia cho mục đích phi giao thông thủy (2014) và Thỏa thuận Pa-ri về BĐKH (2016)).


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan