Thứ 2, 04/07/2022 - 12:47
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả rà soát, kiểm tra, hệ thống hóa, hợp nhất, pháp điiển hệ thống VBQPPL các tháng đầu năm 2020

Trong các tháng đầu năm 2020, Bộ TN&MT đã tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh công tác rà soát, kiểm tra, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật.

Bộ đã triển khai thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo Quyết định số 209/QĐ-TTg ngày 07/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ, cơ quan ngang bộ; rà soát chuyên sâu theo yêu cầu tại Quyết định số 822/QĐ-TCT ngày 10/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật, Quyết định số 823/QĐ-TCT ngày 10/4/2020 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công thành viên Tổ công tác, Tổ giúp việc và Bộ phận thường trực tham gia các Nhóm rà soát văn bản quy phạm pháp luật, Bộ đã ban hành Quyết định số 558/QĐ-BTNMT ngày 04/3/2020 ban hành Kế hoạch thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quyết định số 1045/QĐ-BTNMT ngày 05 tháng 5 năm 2020 thành lập Tổ Rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tài nguyên và Môi trường; xây dựng báo cáo gửi Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về việc thông tin, phản ánh vướng mắc của pháp luật tài nguyên và môi trường (Công văn số 3158/BTNMT-PC ngày 12/6/2020); tham gia các nhóm rà soát chuyên sâu theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng báo cáo kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo Quyết định 209/QĐ-TTg.

Đã công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Quyết định số 2465 /QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 01 năm 2020.

Thực hiện tự kiểm tra và kiểm tra theo thẩm quyền, trong đó tự kiểm tra 04 Thông tư được ban hành trong 6 tháng đầu năm; tập hợp các văn bản quy phạm pháp luật của địa phương và các Bộ, ngành để thực hiện kiểm tra theo quy định.

Thực hiện hợp nhất các văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung đã được ban hành theo quy định (VBHN số 01/VBHN-BTNMT ngày 19/3/2020 Quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản; trình tự, thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản; VBHN số 02/VBHN-BTNMT ngày 11/5/2020 Về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen; VBHN số 03/VBHN-BTNMT ngày 11/5/2020 Về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Đến nay, Chính phủ đã phê duyệt kết quả pháp điển của các đề mục: đo đạc và bản đồ; khoáng sản; tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; hoạt động viễn thám, theo đó, tiếp tục triên khai thực hiện cập nhật đối với các Đề mục đã được phê duyệt.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan