Thứ 5, 18/08/2022 - 03:41
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả công tác xây dựng các văn bản về lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn

Thực hiện Quyết định số 425/QĐ-TTg ngày 18/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch công tác của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, đến nay, Bộ đã ban hành nhiều văn bản về lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.

Thực hiện nghiêm túc Luật Khí tượng thủy văn và các văn bản hướng dẫn Luật; Luật Phòng chống thiên tai và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cấp độ rủi ro thiên tai và dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai; Luật Tài nguyên nước; Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình vận hành liên hồ chứa; đồng thời xây dựng các quy trình, quy định kỹ thuật về dự báo, cảnh báo thiên tai khí tượng thủy văn như: quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong điều kiện bình thường; quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm; các Tiêu chuẩn Việt Nam về vị trí, công trình quan trắc đối với trạm khí tượng, thủy văn, hải văn … các văn bản hướng dẫn về ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển, kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo.

Cụ thể: Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành: Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn; Quyết định số 03/2020/QĐ-TTg ngày 13/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai và Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định mực nước tương ứng với cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước; 11 Quy trình vận hành liên hồ chứa.

Hiện nay đang thực hiện sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai trình Thủ tướng ban hành năm 2021. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành theo thẩm quyền các văn bản có nội dung liên quan trực tiếp phục vụ công tác phòng, chống thiên tai như các quy trình, quy định kỹ thuật về quan trắc, dự báo, cảnh báo, thông tin dữ liệu khí tượng thủy văn.

Phục vụ công tác chỉ đạo, chỉ huy ứng phó sự cố tràn dầu, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tham gia ý kiến sửa đổi Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu (ban hành kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ); ban hành Thông tư số 33/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018 quy định quy trình khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển; hiện nay đang xây dựng Thông tư ban hành Danh mục chất phân tán được phép sử dụng trên biển Việt Nam và hướng dẫn về quy trình sử dụng chất phân tán trong ứng phó sự cố tràn dầu trên biển và xây dựng hướng dẫn chi tiết nội dung Kế hoạch, kịch bản ứng phó sự cố chất thải.

Bên cạnh đó, Bộ cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về các hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm để nâng cao hiệu quả phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Đặc biệt, để kiện toàn hệ thống tổ chức lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm tìm kiếm cứu nạn, hằng năm, Bộ Tài nguyên và Môi trường đều kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn; ban hành Kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Xây dựng quy chế hoạt động Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn; quy chế về công tác trực ban, họp điều hành ứng phó thiên tai, khắc phục sự cố trong đó quy định rõ tổ chức, nhiệm vụ và chế độ làm việc của Ban Chỉ huy; quy định trách nhiệm cụ thể của mỗi đơn vị trực thuộc Bộ và việc phối hợp ứng phó với các tình huống thiên tai, sự cố do thiên tai gây ra. Khi có thiên tai, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Bộ thường xuyên tổ chức họp, chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác quan trắc, dự báo, cảnh báo, cung cấp kịp thời các bản tin dự báo phục vụ công tác phòng, chống, ứng phó sự cố thiên tai cho các địa phương khi có thiên tai xảy ra. 

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của Bộ Tài nguyên và Môi trường đang hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, chưa có lực lượng chuyên trách cho tìm kiếm cứu nạn


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan