Thứ 7, 20/08/2022 - 02:49
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đề xuất ban hành Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV

Ngày 07/10/2020, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ TN&MT đã hoàn thiện, báo cáo Bộ trưởng Trần Hồng Hà và Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa về việc ban hành Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Năm 2017, tại Quyết định số 884/QĐ-BTNMT ngày 25/4/2017 về điều chỉnh 2 Chương trình xây dựng và ban hành văn bản QPPL năm 2017 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; trong đó, Bộ trưởng giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì xây dựng Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. 

Thực hiện nhiệm vụ nêu trên, Vụ Tổ chức cán bộ đã tham mưu: (i) trình thành lập Tổ soạn thảo xây dựng Thông tư (Quyết định: số 1229/QĐ-BTNMT ngày 22/5/2017); (ii) tổ chức xây dựng dự thảo Thông tư; (iii) trình văn bản lấy ý kiến các Tổng cục, Cục, đơn vị liên quan thuộc Bộ; (iv) tổng hợp, hoàn thiện và dự thảo văn bản gửi lấy ý kiến các địa phương đối với dự thảo Thông tư. 

Tuy nhiên, do chưa đủ cơ sở pháp lý cho việc sửa đổi, thay thế Thông tư 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV nên Vụ Pháp chế đã đề nghị là chưa gửi lấy ý kiến các địa phương cho đến khi Chính phủ ban hành các Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ, Nghị định số 24/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Nghị định số 37/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

Ngày 28/8/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 101/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ (Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/11/2020). Theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định nêu trên quy định Bộ trưởng có trách nhiệm “Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về ngành, lĩnh vực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương”

Ngày 14/9/2020, Chính phủ đã ban hành các Nghị định: số 107/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số 108/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/11/2020); theo đó, việc quy định cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn ở địa phương do địa phương quyết định theo các tiêu chí do Chính phủ quy định. 

Các Nghị định nêu trên là căn cứ pháp lý để Bộ ban hành Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. 

Để Thông tư được ban hành kịp thời sau khi các Nghị định nêu trên có hiệu lực, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã đồng ý với đề xuất của Vụ Tổ chức giao Vụ chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế, các đơn vị liên quan hoàn thiện dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; Vụ Pháp chế rà soát, xem xét đưa nhiệm vụ xây dựng Thông tư vào Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ năm 2021, dự kiến ban hành trong quý II/2021; đồng thời, đề xuất hình thức bãi bỏ Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV khi ban hành Thông tư này.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan