Thứ 3, 27/09/2022 - 14:45
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đề xuất áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn đối với Thông tư hướng dẫn xác định đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm, đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm vùng ven biển Việt Nam

Bộ TN&MT đã có Tờ trình báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn đối với Thông tư hướng dẫn xác định đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm, đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm vùng ven biển Việt Nam và xác định đường ranh giới 03 và 06 hải lý vùng biển Việt Nam.

 

 

Thực hiện Nghị quyết số 134/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn trong nhiệm kỳ Khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII và thực hiện Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang khẩn trương xây dựng dự thảo Nghị định quy định hoạt động lấn biển và dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm, đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm vùng ven biển Việt Nam và xác định đường ranh giới 03 và 06 hải lý vùng biển Việt Nam.

Về dự thảo Nghị định quy định hoạt động lấn biển, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định và tổ chức xây dựng, hoàn thiện dự thảo Nghị định, tổ chức tham vấn các chuyên gia có liên quan. Theo quy định tại khoản 4 Điều 6 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển quy định: “Tổ chức, cá nhân được giao khu vực biển để lấn biển thực hiện dự án đầu tư thì được tiếp tục sử dụng diện tích đất hình thành sau khi lấn biển theo quy định của pháp luật về đất đai”. Thời gian qua, một số bộ, ngành, địa phương có phản ánh, kiến nghị về các khó khăn, vướng mắc khi triển khai, thực hiện các dự án đầu tư lấn biển, đặc biệt là các dự án đầu tư có diện tích cả trong và ngoài đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm. Đó là cùng một dự án đầu tư mà chủ dự án phải thực hiện hai thủ tục hành chính khác nhau bởi hai hệ thống pháp luật khác nhau (pháp luật đất đai và pháp luật biển, hải đảo) là thủ tục giao khu vực biển để lấn biển và thủ tục giao đất, cho thuê đất hình thành sau lấn biển để được sử dụng đất; đồng thời, chủ dự án phải thực hiện hai nghĩa vụ tài chính khác nhau: nộp tiền sử dụng biển để lấn biển và tiền sử dụng đất hình thành sau lấn biển; trong khi thẩm quyền đều thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Hiện nay, pháp luật đất đai chưa có quy định cụ thể về việc xác định tiền sử dụng đất đối với trường hợp vừa nộp tiền giao khu vực biển đồng thời nộp tiền sử dụng đất sau khi đã đầu tư lấn biển, sẽ rất khó khăn trong quá trình xác định nghĩa vụ tài chính đối với nhà đầu tư. Điều này dẫn đến chậm trễ thực hiện các dự án đầu tư nhiên, đặc biệt là các dự án đầu tư quan trọng đã được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận hoặc quyết định chủ trương đầu tư.

Khoản 8 Điều 2 Nghị quyết số 134/2020/QH14 giao Chính phủ “Năm 2021, ban hành quy định về hoạt động lấn biển”. Việc quy định hoạt động lấn biển sẽ tạo hành lang pháp lý cho việc quản lý hoạt động lấn biển vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước vừa bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường; đồng thời tháo gỡ vướng mắc nêu trên thì việc xây dựng, ban hành Nghị định này theo trình tự, thủ tục rút gọn, để có hiệu lực thi hành ngay là rất cấp bách để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn.

Khoản 1 Điều 146 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (đã được sửa đổi tại khoản 44 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật) thì “trường hợp cấp bách để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn” thuộc trường hợp xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Bên cạnh đó, khoản 45 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định: “Thủ tướng Chính phủ quyết định việc áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn trong xây dựng, ban hành nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ; quyết định việc áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn đối với thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành trong trường hợp cấp bách để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn quy định tại khoản 1 Điều 146 của Luật này”.

Về dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm, đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm vùng ven biển Việt Nam và xác định đường ranh giới 03 và 06 hải lý vùng biển Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã khẩn trương xây dựng, hoàn thiện dự thảo Thông tư, hiện nay dự thảo Thông tư đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi lấy ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Khoản 1 Điều 79 Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo quy định  “Kể từ thời điểm Luật này được công bố, giữ nguyên hiện trạng, không được phép đầu tư, xây dựng mới công trình trong phạm vi 100m tính từ đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm về phía đất liền hoặc về phía trong đảo do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển xác định theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho đến khi hành lang bảo vệ bờ biển được thiết lập theo quy định của Luật này”. Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển quy định “Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định, công bố đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm, đường ranh giới ngoài của vùng biển 03 hải lý, vùng biển 06 hải lý của đất liền và đảo có diện tích lớn nhất thuộc các huyện đảo”;

Khoản 4 Điều 1 Thông tư số 24/2019/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định “Việc giao đất, cho thuê đất có mặt nước ven biển tính từ đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm trở vào đất liền được thực hiện theo quy định của pháp luật đất đai. Trường hợp dự án đầu tư sử dụng mặt nước biển tính từ đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm trở ra phía biển được thực hiện theo quy định của pháp luật về giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển”.

Việc xác định đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm, đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm vùng ven biển Việt Nam và xác định đường ranh giới 03 và 06 hải lý vùng biển Việt Nam có ý nghĩa rất quan trọng để phân định ranh giới giữa phạm vi điều chỉnh của pháp luật về đất đai và pháp luật về giao khu vực biển; giữa quản lý đất đai và quản lý khu vực biển; trên cơ sở đó thực hiện các thủ tục giao đất, cho thuê đất hay thực hiện thủ tục giao khu vực biển theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, một số địa phương có biển như: Quảng Ninh, Khánh Hoà, Hải Phòng, Cà Mau, Trà Vinh, thành phố Hồ Chí Minh,...phản ánh về vướng mắc trong việc thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất và thủ tục giao các khu vực biển, đặc biệt là các dự án lấn biển đã được chấp thuận hoặc quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, một số địa phương phản ánh khó khăn, vướng mắc trong việc xác định để tính chiều rộng của hành lang bảo vệ bờ biển và phê duyệt danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển. Một trong những nguyên nhân của thực trạng khó khăn nêu trên là chưa có quy định pháp luật hướng dẫn kỹ thuật về xác định  đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm, đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm vùng ven biển Việt Nam và xác định đường ranh giới 03 và 06 hải lý vùng biển Việt Nam.

Theo Điều 36 Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thì việc xác định đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm như sau: “Trên cơ sở số liệu quan trắc, đo đạc, tính toán dao động mực nước ven biển trong thời kỳ 18,6 năm gần nhất so với thời điểm xác định đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm, Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định và công bố các điểm có giá trị đặc trưng mực nước triều của vùng ven biển Việt Nam” (khoản 1) và “Căn cứ các điểm có giá trị đặc trưng mực nước triều của vùng ven biển Việt Nam do Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố theo quy định tại Khoản 1 Điều này, Ủy ban nhân dân tỉnh có biển chủ trì xác định và công bố đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm trong phạm vi địa phương theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường” (khoản 2).

Đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm được xác định căn cứ vào 2 yếu tố là giá trị đặc trưng mực nước triều (giá trị mực nước triều thấp nhất trung bình trong 18,6 năm) và độ sâu địa hình đáy biển của từng khu vực bờ biển. Trong khi đó, hiện nay, nhiều địa phương có biển đã có các dự án đầu tư lấn biển thì việc xác định đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm trong trường hợp này cũng cần có hướng dẫn cụ thể.

Từ những căn cứ pháp lý nêu trên, xuất phát từ tính cấp bách để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn; đồng thời triển khai các quy định pháp luật và tăng cường quản lý nhà nước, việc xây dựng, ban hành Thông tư này theo trình tự, thủ tục rút gọn, để có hiệu lực thi hành ngay là rất cần thiết.

Căn cứ khoản 1 Điều 146 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (đã được sửa đổi tại khoản 44 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật) thì “trường hợp cấp bách để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn” thuộc trường hợp xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Căn cứ khoản 3 Điều 147 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (đã được sửa đổi tại khoản 45 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật) thì việc xây dựng Thông tư của Bộ trưởng, Thủ tướng Chính phủ quyết định việc áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn trong trường hợp cấp bách để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn; văn bản trình Thủ tướng Chính phủ phải kèm theo ý kiến bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Ngày 27 tháng 4 năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 1940/BTNMT-PC gửi Bộ Tư pháp xin ý kiến về việc áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn đối với Thông tư nêu trên. Ngày 04 tháng 5 năm 2021, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 1328/BTP-VĐCXDPL cho ý kiến xây dựng Thông tư theo trình tự, thủ tục rút gọn. Theo đó, Bộ Tư pháp cơ bản nhất trí về sự cần thiết và cho rằng việc ban hành Thông tư sẽ tạo cơ sở pháp lý để triển khai Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10/02/2021 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển (có hiệu lực kể từ ngày 30/3/2021); đồng thời góp phần tăng cường quản lý nhà nước về đất đai và biển, hải đảo; giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án đầu tư đã chấp thuận hoặc quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Xuất phát vào sự cần thiết, tính cấp bách để giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn và ý kiến đồng thuận của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo, đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép xây dựng, ban hành Nghị định quy định hoạt động lấn biển và Thông tư hướng dẫn xác định đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm, đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm vùng ven biển Việt Nam và xác định đường ranh giới 03 và 06 hải lý vùng biển Việt Nam theo trình tự, thủ tục rút gọn.


Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan