Thứ 2, 04/07/2022 - 13:00
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đẩy mạnh công tác xây dựng, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Theo báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2020, theo Chương trình công tác Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Chương trình công tác năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tổng cộng số lượng văn bản quy phạm pháp luật Bộ Tài nguyên và Môi trường phải xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 31 văn bản (02 luật, 05 nghị định, 01 Quyết định và 23 Thông tư). Tính đến hết ngày 15/6/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 12 văn bản: 05 Nghị định, 03 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 04 Thông tư.

ngày 05/12/2019, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 3116/QĐ-BTNMT phê duyệt Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ngoài ra, theo Chương trình công tác Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Chương trình công tác năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tổng cộng số lượng văn bản quy phạm pháp luật Bộ Tài nguyên và Môi trường phải xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 31 văn bản (02 luật, 05 nghị định, 01 Quyết định và 23 Thông tư). Tính đến hết ngày 15/6/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 12 văn bản: 05 Nghị định, 03 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 04 Thông tư.

Trong 06 tháng đầu năm, đối với các văn bản quy phạm pháp luật thuộc Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, Bộ phải trình và ban hành 09/31 văn bản (02 dự án Luật, 01 nghị định và 06 Thông tư), đến ngày 15/6/2020, đã hoàn thành 06/09 văn bản (đạt 66,7%), cụ thể:

Đối với các Văn bản trình Quốc hội

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường đã được Bộ trình Chính phủ tại Tờ trình số 05/TTr-BTNMT ngày ngày 25/02/2020. Ngày 26/5/2020, Bộ đã thay mặt Chính phủ trình Quốc hội dự án Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi để các đại biểu Quốc hội cho ý kiến lần đầu (kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV); hiện đang phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu tiếp thu, hoàn thiện theo ý kiến của các Đoàn Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Quốc hội.

Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Bộ đã trình Chính phủ và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép chưa trình Quốc hội đối với dự án Luật này trong năm 2020; đồng thời cũng đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc giải quyết một số vấn đề vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành Luật Đất đai. Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đề nghị xem xét lại thời điểm trình dự thảo Nghị quyết nêu trên. Theo đó, Bộ sẽ tiếp tục nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng các chính sách sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai 2013; tổ chức lấy ý kiến rộng rãi để sửa đổi toàn diện Luật Đất đai sau khi có Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trong thời gian này, Bộ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành có liên quan tham mưu trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc thi hành Luật đất đai. Như vậy, đối với các văn bản trình Chính phủ để trình Quốc hội, tỷ lệ hoàn thành đạt 100%.

Đối với văn bản trình Chính phủ

Trong 6 tháng đầu năm, Bộ phải xây dựng, trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21/6/2010 về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen. Hiện nay, dự thảo Nghị định đã được gửi Bộ Tư pháp thẩm định, dự kiến sẽ trình Chính phủ trong tháng 6/2020 (văn bản đang trong tiến độ Chính phủ giao: 6/2020).

Đối với các văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng

Trong 06 tháng đầu năm, Bộ đã ban hành 04/06 thông tư; hiện 02 Thông tư đang được các đơn vị chuyên môn thẩm định, dự kiến sẽ trình Bộ trưởng để xem xét, ban hành trong tháng 6/2020.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan