Thứ 2, 17/01/2022 - 18:03

Đánh giá tác động môi trường các dự án thủy điện tác động đến hệ sinh thái rừng phòng hộ

Từ tháng 11/2020 đến nay, Bộ TN&MT đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành địa phương tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo ĐTM các dự án thủy điện, bảo đảm nâng cao trách nhiệm, chất lượng công tác đánh giá tác động môi trường của các dự án thủy ...

Sự cần thiết của Quy hoạch Tài nguyên nước thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Triển khai Quyết định Quyết định số 1748/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và để giải quyết các vấn đề về tài nguyên nước phục vụ công tác quản lý, góp phần đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm ...