Thứ 6, 30/09/2022 - 10:48
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sớm sửa đổi, bổ sung Luật đất đai năm 2013 nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương

Bộ Tài nguyên và Môi trường đồng tình với kiến nghị của cử tri. Luật đất đai là đạo luật có tác động quan trọng đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và của từng địa phương nói riêng.

Qua quá trình sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại và qua giám sát tối cao của Quốc hội về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đô thị đã đánh giá đầy đủ về những kết quả đạt được và đặc biệt là những tồn tại, bất cập, nguyên nhân trong tổ chức thi hành Luật đất đai năm 2013.

Thực hiện Kết luận số 36-KL/TW ngày 05/9/2018 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 78/2019/QH14 ngày 11/6/2019 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 và Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiên, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất tại đô thị, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 842/QĐ-TTg ngày 08/7/2019 giao trách nhiệm cho Bộ Tài nguyên và Môi trường soạn thảo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai để trình Chính phủ tháng 02 năm 2020 và trình Quốc hội tháng 5 năm 2020 tại kỳ họp thứ 9.

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập, ban hành quy chế và kế hoạch làm việc của Ban soạn thảo, Tổ biên tập; tổng hợp và hệ thống các chỉ đạo trong các Nghị quyết, Kết luận của Ban chấp hành trung ương Đảng, Bộ Chính trị liên quan đến lĩnh vực đất đai cần phải thể chế hóa; tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các địa phương về các vướng mắc, bất cập và hướng sửa đổi, bổ sung Luật đất đai, ý kiến kiến nghị của cử tri, của người dân, doanh nghiệp và đang khẩn trương chuẩn bị nội dung của Dự án Luật.

Trong quá trình xây dựng dự án Luật này, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục tổ chức tham vấn rộng rãi ý kiến của các đối tượng có liên quan, đặc biệt là các đối tượng chịu tác động của dự án Luật nhằm đảm bảo các nội dung chính sách đề xuất có cơ sở lý luận và thực tiễn, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của các địa phương.


Tác giả: Vụ Pháp chế
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan