Thứ 6, 30/09/2022 - 17:29
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Công văn số 2081/BTP-PBGDPL ngày 10 tháng 6 năm 2020 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2020 (ngày 09 tháng 11), Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 6050/BTNMT-PC gửi các đơn vị trực thuộc Bộ hướng dẫn về hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020.

 

Theo đó, Bộ yêu cầu các đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng, toàn diện nội dung Kết luận số 80-KL/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Tập trung quán triệt, phổ biến nội dung các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật được ban hành trong năm 2019 và năm 2020; tập trung phổ biến các lĩnh vực pháp luật liên quan đến bảo vệ môi trường; ứng phó với biến đổi khí hậu; đất đai; bảo về quyền và lợi ích của người dân, doanh nghiệp; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; khiếu nại, tố cáo; phòng chống đại dịch Covid-19 và các vấn đề khác của xã hội được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1322/QĐ-BTNMT ngày 16 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 thuộc chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Căn cứ vào điều kiện thực tế, các cơ quan, đơn vị có thể lựa chọn các hình thức tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020 cho phù hợp, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; chú trọng đổi mới, đa dạng các hình thức hưởng ứng một cách linh hoạt, tiết kiệm và có sức lan tỏa sâu rộng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xã hội hóa trong việc tổ chức thực hiện, tập trung vào một số hoạt động như sau: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2019 phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2020”; tập trung phổ biến, giáo dục pháp luật trên Cổng/Trang thông tin điện tử của Đơn vị và các ứng dụng thiết bị di động; khuyến khích tổ chức hoặc tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến như cuộc thi “Pháp luật với mọi người” theo phát động của Bộ Tư pháp tại Công văn số 3835/BTC ngày 15 tháng 10 năm 2020; nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phổ biến, giáo dục pháp luật;

Trong tháng cao điểm tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, khuyến khích tổ chức các hoạt động đối thoại chính sách-pháp luật, tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân và doanh nghiệp... Thực hiện tổng kết, đánh giá, tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; xây dựng, phát hiện, nhân rộng mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị...

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của từng đơn vị, các đơn vị chủ động lựa chọn khẩu hiệu phổ biến về Ngày Pháp luật Việt Nam cho phù hợp với điều kiện đặc thù của đơn vị để bám sát nội dung của Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam cần tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm và tập trung trong tháng cao điểm bắt đầu từ ngày 15 tháng 10 năm 2020 đến ngày 15 tháng 11 năm 2020.

Bộ giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ treo băng rôn, áp phích tại cơ quan Bộ để phổ biến cho cán bộ, công chức về ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam; tổ chức kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Ngày Pháp luật của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; tổng hợp báo cáo gửi Bộ Tư pháp theo quy định;

Phối hợp với Báo Tài nguyên và Môi trường, Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức viết bài tuyên truyền, phổ biến về Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020.

Chi tiết nội dung Văn bản tải tại đây


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan