Thứ 2, 26/09/2022 - 00:40
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đẩy nhanh tiến độ ban hành văn bản quy định chi tiết Luật Đo đạc và bản đồ

Luật Đo đạc và bản đồ là cơ sở pháp lý quan trọng để quản lý và triển khai hoạt động đo đạc và bản đồ thống nhất từ trung ương đến địa phương. Luật đã giao Chính phủ quy định chi tiết 14 nội dung; giao Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết 02 nội dung.

Các quy định ban hành hầu hết đều có nhiều nội dung mới, mang tính rất chuyên sâu như quy định về hệ thống các mạng lưới đo đạc quốc gia; quy định về cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và hệ thống bản đồ địa hình quốc gia; quy định về xây dựng, vận hành, bảo trì và bảo vệ công trình hạ tầng đo đạc, quy định về hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia, quy định về cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ,…, do đó trong quá trình xây dựng, thẩm định, thẩm tra cần nghiên cứu, trao đổi, thảo luận, lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức có liên quan để bảo đảm chất lượng của văn bản. Các kết quả thực hiện như sau:

Đối với các quy định giao Chính phủ quy định chi tiết

Luật đã giao Chính phủ quy định chi tiết 14 nội dung, bao gồm: quy định về hệ thống số liệu các mạng lưới đo đạc quốc gia, quy định về hoạt động viễn thám, quy định về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và hệ thống bản đồ địa hình quốc gia; quy định về xây dựng, vận hành, bảo trì công trình hạ tầng đo đạc; quy định về bảo vệ công trình hạ tầng đo đạc; quy định về lưu trữ, bảo mật, cung cấp, trao đổi, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ; quy định về xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia; quy định về dữ liệu không gian địa lý quốc gia; quy định về dữ liệu địa lý chuyên ngành; quy định về danh mục hoạt động đo đạc và bản đồ phải có giấy phép; quy định về số lượng nhân viên được đào tạo về đo đạc và bản đồ đáp ứng yêu cầu thực hiện các nội dung đề nghị cấp giấy phép, quy định về thời hạn, hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, bổ sung, cấp lại, cấp đổi, thu hồi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ; quy định về Danh mục hành nghề đo đạc và bản đồ; quy định về việc sát hạch kinh nghiệm nghề nghiệp và kiến thức pháp luật; quy định thời hạn, hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, cấp lại, cấp đổi, thu hồi chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ; quy định về nội dung, thời điểm đăng tải thông tin về tổ chức được cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ. 

Ngay sau khi Luật được Quốc hội thông qua, Thủ tướng Chính phủ đã phân công, giao trách nhiệm Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng 02 Nghị định, 02 Thông tư để quy định chi tiết Luật Đo đạc và bản đồ tại Quyết định số 851/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ động, khẩn trương xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 04 văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm đúng quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, theo đó, trong tháng 10 năm 2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ 02 dự thảo Nghị định (1) Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ; (2) dự thảo Nghị định về hoạt động viễn thám để quy định chi tiết 14 nội dung nêu trên và đã được Chính phủ ban hành đầu năm 2019: (1) Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về hoạt động viễn thám; (2) Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ. 

Đối với các nội dung giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì xây dựng, ban hành theo thẩm quyền

Luật đã giao Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết 02 nội dung: quy định kỹ thuật về xây dựng bộ bản đồ chuẩn biên giới quốc gia, chủ quyền lãnh thổ trên các sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ; quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ.

Bộ đã ban hành 02 Thông tư: (1) Thông tư số 17/2018/TT-BTNMT ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật thành lập, cập nhật bộ bản đồ chuẩn biên giới quốc gia và thể hiện đường biên giới quốc gia, chủ quyền lãnh thổ quốc gia trên các sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ; (2) Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ.

Như vậy, về cơ bản, các văn bản quy định chi tiết Luật Đo đạc và bản đồ được xây dựng đảm bảo đúng quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đã quy định đầy đủ, phù hợp với các nội dung được giao trong Luật. Các văn bản quy định chi tiết bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất với hệ thống pháp luật, tính tương thích với điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; bảo đảm sự cần thiết, tính hợp lý, chi phí tuân thủ thủ tục hành chính. Các văn bản đều đảm bảo tính khả thi, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác quản lý và triển khai hoạt động đo đạc và bản đồ.


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan