Thứ 5, 30/06/2022 - 18:27
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đẩy mạnh công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực TN&MT

Trong thời gian qua, Bộ TN&MT đã triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm, đẩy mạnh công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính như triển khai thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật; xây dựng, hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực TN&MT; tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng, nghiệp vụ trong việc triển khai thi hành và áp dụng pháp luật xử lý vi phạm hành chính; kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế, chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất bảo đảm cho công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực TN&MT.

Công tác chỉ đạo triển khai thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật 

Thực hiện quy định Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính, các Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, trong 6 tháng đầu năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 146/QĐ-BTNMT ngày 17 tháng 01 năm 2020 về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2020. Bên cạnh đó, Bộ cũng đã ban hành Quyết định số 3263/QĐ-BTNMT ngày 24 tháng 12 năm 2019 phê duyệt Kế hoạch Theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường và Theo dõi t hi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2020. Trên cơ sở các Kế hoạch đã được phê duyệt và nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị trực thuộc Bộ đã chủ động tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình.

Đồng thời, Bộ thường xuyên chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức quán triệt, triển khai Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết thi hành cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong quá trình tổ chức thực hiện; chỉ đạo Thanh tra Bộ giao các Phòng Thanh tra chuyên môn tham mưu, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra theo quy định.

Công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Để hoàn thiện hệ thống pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, trong giai đoạn 6 tháng đầu năm 2020, Bộ đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2020 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản (thay thế Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản), Nghị định số 18/2020/NĐ-CP ngày 11 tháng 02 năm 2020 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ; tổ chức nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến Thành viên Chính phủ đối với: (1) Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; (2) Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo để trình Chính phủ xem xét, ban hành. 

Đồng thời, Bộ tham gia góp ý đối với dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính, các dự thảo Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính do các Bộ, ngành gửi xin ý kiến nhằm bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu thực tiễn trong quản lý nhà nước hiện nay về lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng, nghiệp vụ trong việc triển khai thi hành và áp dụng pháp luật xử lý vi phạm hành chính

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng, nghiệp vụ trong việc triển khai thi hành và áp dụng pháp luật xử lý vi phạm hành chính, Bộ đã ban hành Quyết định số 3136/QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 12 năm 2019 phê duyệt Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường năm 2020, trong đó đã giao các đơn vị thuộc Bộ triển khai thực hiện các nhiệm vụ về tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng, nghiệp vụ về công tác thi hành, áp dụng pháp luật xử lý vi phạm hành chính cho các đối tượng là cán bộ công chức, viên chức, đặc biệt là đối với cán bộ, công chức có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và cán bộ làm công tác pháp chế tại các đơn vị, đồng thời yêu cầu các đơn vị lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong các đợt thanh tra, kiểm tra để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Đồng thời, Bộ đã ban hành Công văn 2580/BTNMT-PC ngày 14 tháng 5 năm 2020 triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường năm 2020, trong đó có nội dung phổ biến, quán triệt tới các đơn vị chuyên môn, các cán bộ, công chức nội dung các văn bản mới được ban hành về pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc duy trì công tác tiếp nhận xử lý thông tin phản ánh của người dân và doanh nghiệp về những hành vi vi phạm trong quản lý về tài nguyên và môi trường thông qua đường dây nóng. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện xử lý thông tin và tổ chức thành lập các tổ công tác tiến hành kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết đối với các vụ việc nổi cộm, gây bức xúc dư luận trên địa bàn cả nước.

Công tác kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Ngày 17/01/2020, Bộ đã ban hành Quyết định số 146/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2020, tuy nhiên, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, ứng phó với dịch Covid-19 tại Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 và Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tạm dừng triển khai các đoàn khảo sát, đoàn thanh tra, kiểm tra, đoàn thẩm tra xác minh giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo. Cùng với đó là việc thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, Bộ đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc không thanh tra ngoài kế hoạch.

Bộ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện việc rà soát, điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kế hoạch kiểm tra năm 2020 theo hướng giảm bớt số lượng đối tượng trong kế hoạch để phù hợp với tình hình thực tế. Trong đó, lưu ý rà soát, xem xét, cân nhắc để hạn chế đưa vào kế hoạch thanh tra, kế hoạch kiểm tra năm 2020 đối với các đối tượng đã có ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương và tình hình thực tế của các đối tượng thanh tra bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Ngày 17 tháng 4 năm 2020, Bộ ban hành Công văn số 2136/BTNMT-TTr gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để rà soát, đánh giá tình hình hoạt động và những khó khăn, vướng mắc hiện nay của các tổ chức là đối tượng trong Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Bộ. Trên cơ sở báo cáo của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ đã xem xét, điều chỉnh Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020, theo đó, Bộ đã ban hành Quyết định số 1527/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 7 năm 2020 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, các đơn vị thuộc Bộ đã tiến hành 57 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra, kiểm tra đã xử phạt vi phạm hành chính 12 tổ chức có vi phạm, xử phạt 12 tổ chức với tổng số tiền là 962 triệu đồng (chín trăm sáu mươi hai triệu đồng). Trong đó: đã thực hiện 08 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là đã nộp là 352 triệu đồng (ba trăm năm mươi hai triệu đồng); hiện tại, còn 04 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là 610 triệu đồng (sáu trăm mười triệu đồng) chưa thực hiện.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra 6 tháng đầu năm 2020, Bộ nhận thấy lĩnh khoáng sản là lĩnh vực có nhiều vi phạm được phát hiện. Những lỗi vi phạm chủ yếu là: trước khi thu hồi sản phẩm không đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác; khai thác vượt công suất được phép khai thác hàng năm ghi trong giấy phép; không nộp báo cáo định hoạt động khoáng sản hoặc nộp chậm quá 30 ngày; cắm mốc giới khai thác chưa đầy đủ, trước khi thu hồi khoáng sản.

Xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế, chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất bảo đảm cho công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế nhằm bảo đảm cho công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Hiện nay, Vụ Pháp chế có 19 biên chế. Tại các Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ số biên chế trực tiếp làm công tác pháp chế được bố trí từ 4 đến 12 người. Cán bộ, công chức của các tổ chức pháp chế trực thuộc các Tổng cục, các Cục cơ bản đều được đào tạo trình độ cử nhân luật. Các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành gồm Tổng cục Quản lý đất đai, Tổng cục Môi trường và Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam được bố trí cán bộ làm công tác thanh tra chuyên ngành (từ 20 đến 30 người/đơn vị). Các đơn vị thuộc Bộ thường xuyên có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp cán bộ có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn phù hợp với công tác theo dõi thi hành pháp luật.

Bên cạnh đó, đã thực hiện nghiêm túc các quy định về chế độ báo cáo, thống kê về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Trong 6 tháng đầu năm 2020, Bộ đã yêu cầu các đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công phụ trách xây dựng, báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để tổng hợp, gửi Bộ Tư pháp theo đúng quy định của pháp luật.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan