Thứ 6, 30/09/2022 - 08:44
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đánh giá kết quả thi hành pháp luật TN&MT năm 2019

Qua công tác theo dõi thi hành pháp luật đã góp phần nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong hoạt động khai thác, bảo vệ tài nguyên, từ đó hạn chế các vi phạm của tổ chức, cá nhân. Tình hình chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường của các tổ chức, cá nhân đã có chuyển biến tích cực, tuy nhiên, vẫn còn một số doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường. Đối với các Sở Tài nguyên và Môi trường đã tích cực, chủ động triển khai các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, nhất là các quy định mới, đã tham mưu cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương nhằm đảm bảo triển khai các hoạt động quản lý đúng quy định của pháp luật, kịp thời thanh tra, xử lý các vi phạm trên địa bàn.

Tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thuộc thẩm quyền

Năm 2019, Bộ đã ban hành Quyết định số 3809/QĐ-BTNMT ngày 19 tháng 12 năm 2019 phê duyệt Chương trình xây dựng, ban hành VBQPPL năm 2019 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quyết định số 1758/QĐ-BTNMT ngày 12 tháng 7 năm 2019 phê duyệt điều chỉnh Chương trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường, theo đó tổng số văn bản trong Chương trình năm 2019 gồm: 02 luật, 01 nghị quyết, 07 nghị định, 04 quyết định và 29 thông tư. So với các năm trước, tổng số văn bản xây dựng, ban hành không nhiều nhưng số lượng văn bản quan trọng, trình Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đến nay, việc xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền đã được Bộ đảm bảo tiến độ và chất lượng. Trong năm 2019, tính đến nay, Bộ đã ban hành theo thẩm quyền 16 Thông tư.

Lãnh đạo Bộ TN&MT quan tâm công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật

Về sự phù hợp của tổ chức bộ máy; mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực cho thi hành pháp luật

Tổ chức bộ máy của ngành được quan tâm, xây dựng, củng cố kiện toàn từ Trung ương đến địa phương, đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ cho công tác thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường. Thời gian qua, Bộ đã tập trung chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy của Bộ, của ngành đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, bảo đảm đồng bộ, thống nhất; tăng cường sự gắn kết giữa các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý của Bộ theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Đến nay, đã có 63/63 tỉnh, thành phố thành lập Chi cục Bảo vệ môi trường; 31 tỉnh, thành phố thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường; 28 tỉnh, thành phố có biển hầu hết đã thành lập Chi cục Biển và Hải đảo trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; hầu như các tỉnh, thành phố thành lập Chi cục Quản lý đất đai; 57/63 Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai. Về cơ bản đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ. Đội ngũ cán bộ, công chức hầu hết có chuyên môn sâu về nghiệp vụ, được đào tạo cơ bản về lý luận chính trị, có năng lực thực tiễn và am hiểu pháp luật nên công tác tham mưu hoạch định các chính sách và triển khai thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường trên địa bàn các tỉnh, thành phố có nhiều chuyển biến tích cực, đạt hiệu quả cao.

Tổ chức các 7 sự kiện nâng cao nhận thức về TN&MT

Về mức độ đáp ứng về kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm cho thi hành pháp luật

Để bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất cho công tác theo dõi thi hành pháp luật, Bộ đã quan tâm, tạo điều kiện về cơ sở vật chất cũng như đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nguồn nhân lực. Tuy nhiên, kinh phí để đáp ứng cho công tác thi hành pháp luật còn hạn chế. Hiện nay, nguồn kinh phí và các trang thiết bị kỹ thuật cho hoạt động quản lý nhà nước và đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường mới đáp ứng được yêu cầu cơ bản, phương tiện kỹ thuật thực hiện các hoạt động chuyên môn, hoạt động thanh tra, kiểm tra còn thiếu, chưa đáp ứng được yêu cầu. Ở cấp huyện và cấp xã còn thiếu các trang thiết bị cơ bản phục vụ cho công việc như phòng làm việc, máy vi tính, máy photocopy, tủ đựng tài liệu, kho lưu trữ hồ sơ địa chính, máy đo đạc, máy định vị GPS, các phần mềm cấp giấy chứng nhận, quản lý hồ sơ địa chính …

Về tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của hoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật

Để bảo đảm tính kịp thời trong thi hành pháp luật, Bộ luôn chú trọng nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tài nguyên và môi trường, chú trọng hiệu quả và hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động bảo vệ tài nguyên và môi trường. Đây được coi là hoạt động thường xuyên trong công tác quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đối với các văn bản quy phạm pháp luật, ngay sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành đều triển khai ngay kế hoạch tuyên truyền, phổ biến bảo đảm tính hiệu lực kịp thời, đồng thời thông qua các Hội nghị giao ban vùng quán triệt các thông tin, quy định mới của pháp luật và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường. Có thể kể đến các hoạt động và hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tài nguyên và môi trường như: phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo đài để đăng bài viết, làm bản tin, phóng sự tuyên truyền, phổ biến về pháp luật tài nguyên và môi trường trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức họp báo và phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí để triển khai Luật đất đai sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân và các cơ quan, tổ chức; tổ chức các 7 sự kiện: Ngày nước thế giới; Ngày khí tượng thủy văn; Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam .... để nâng cao hiểu biết kiến thức pháp luật và kêu gọi mọi tổ chức, cá nhân tham gia bảo vệ tài nguyên và môi trường. Bên cạnh đó, trong năm 2019, Bộ đã ký phối hợp với Hội Luật gia Việt Nam Chương trình phối hợp công tác xây dựng, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2018-2023.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà đi thị sát dây chuyền xử lý rác của Công ty TNHH Sa Mạc Xanh

 Tình hình tuân thủ pháp luật

Về tình hình tuân thủ pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền

Trong năm 2019, Bộ đã ban hành Quyết định số 3549/QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2019; Quyết định số1251/QĐ-BTNMT ngày 21 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Các đơn vị thuộc Bộ đã cơ bản triển khai đúng chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã được phê duyệt, bám sát tinh thần chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất; phối hợp nhằm giải quyết kịp thời những vướng mắc, bất cập về cơ chế, chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện và xử lý kịp thời nhiều vụ việc vi phạm, giúp các doanh nghiệp được thanh tra, kiểm tra hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, khắc phục các vi phạm, tồn tại; cập nhật các quy định mới về tài nguyên và môi trường cho các địa phương và đối tượng thanh tra. Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường của các tổ chức và cá nhân; phát hiện những bất cập trong các quy định của pháp luật để tổng hợp và đề xuất sửa đổi.

Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được các cấp lãnh đạo quan tâm. Bộ trưởng đã trực tiếp tiếp công dân theo quy định của Luật Tiếp công dân, nhất là các trường hợp đông người, bức xúc, phức tạp, kéo dài, gắn việc tiếp công dân với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kịp thời có văn bản yêu cầu địa phương giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền. Đã có sự phối hợp tích cực giữa các cơ quan Trung ương và địa phương trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là trong lĩnh vực đất đai. Nhiều địa phương đã chủ động có văn bản hoặc trực tiếp làm việc với Bộ để trao đổi, xin ý kiến về các vướng mắc trong giải quyết vụ việc phức tạp, tạo sự đồng thuận cao trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai.

Từ ngày 01/10/2018 đến ngày 30/9/2019, Bộ đã tiếp nhận tổng số 3.921 lượt đơn, tương ứng với 2.012 vụ việc phải xử lý (do có 1.909 lượt đơn trùng, không đủ điều kiện xử lý, chiếm 48,69 % số đơn nhận được), trong 2.012 vụ việc phải xử lý: có 1.824 đơn (chiếm 90,66%) thuộc lĩnh vực đất đai, 132 đơn (chiếm 6,56 %) trong lĩnh vực môi trường; 56 đơn (chiếm 2,78 %) thuộc lĩnh vực khoáng sản. Đối với đơn trong lĩnh vực đất đai, qua xử lý thì có 1328 đơn (chiếm 66,0 %) là khiếu nại hành chính, tập trung nhiều là thu hồi đất, cấp/thu 8 hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ngoài ra là tranh chấp đất đai, đòi lại đất cũ, tố cáo hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai.

 Cùng với đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành 105 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 659 tổ chức và 110 kết luận thanh tra, gồm: 05 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính, 89 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và 11 cuộc kiểm tra kết luận thanh tra. Bước đầu, đã xử phạt vi phạm hành chính 71 tổ chức với các hình thức: tước quyền sử dụng 02 giấy phép khai thác khoáng sản thời hạn 06 tháng, xử phạt 70 tổ chức với số tền là 12 tỷ 784 triệu đồng; truy thu nộp ngân sách nhà nước số tiền là 73 triệu đồng.

Lãnh đạo Bộ chủ trì tiếp công dân định kỳ

Về tình hình thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ giải quyết là 20 vụ việc (trong đó có 13 vụ việc đã thẩm tra, xác minh từ năm 2018 chuyển sang), Bộ đã thành lập Đoàn công tác thẩm tra, xác minh 20/20 vụ việc. Đến nay, Bộ đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ 09 vụ việc, trong đó: 03 vụ việc khiếu nại sai, 02 vụ việc khiếu nại có đúng, có sai và 04 vụ việc khiếu nại đúng.

Đối với các vụ việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ là 51 vụ việc (trong đó có 16 vụ việc năm 2018 chuyển sang), Bộ đã thành lập Đoàn công tác thẩm tra, xác minh 40/51 vụ việc, đến nay đã có quyết định giải quyết 13 vụ việc, trong đó: 02 vụ việc khiếu nại đúng; 09 vụ việc khiếu nại sai và 02 vụ việc đình chỉ giải quyết do công dân rút đơn khiếu nại. Đối với 09 đơn nội bộ, đã trả lời 01 đơn, phúc đáp 02 đơn, kiểm tra 01 đơn và chuyển 05 đơn.


Tác giả: Vụ Pháp chế
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan