Thứ 2, 26/09/2022 - 00:16
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chuẩn bị kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2019 và đăng ký danh mục đề án năm 2020

Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 5543/BTNMT-VP ngày 28/10/2019 về việc gửi các đơn vị trực thuộc Bộ về chuẩn bị kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2019 và đăng ký danh mục đề án năm 2020

Theo Công vắn, Bộ yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

Xây dựng báo cáo kiểm điểm chỉ đạo, điều hành năm 2019

Về công tác chỉ đạo, điều hành năm 2019  trên các mặt sau:

Đánh giá kết quả nổi bật của toàn ngành trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành đối với các lĩnh vực quản lý của Bộ; tập trung đánh giá việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật; cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; giải quyết các vấn đề trọng tâm, phát sinh thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý; tình hình thực hiện Quy chế làm việc của Bộ; giải pháp, phương thức chỉ đạo, điều hành có tính đột phá, đổi mới đối với lĩnh vực quản lý trong năm 2019; những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong công tác chỉ đạo, điều hành. 

Đánh giá tình hình thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Bộ (nêu rõ tổng số đề án phải trình; số đề án đã trình, đã được ban hành; số đề án chưa trình theo mẫu 1); đối với các đề án, văn bản chưa hoàn thành phải giải trình rõ lý do, giải pháp khắc phục và cam kết thời gian dự kiến hoàn thành. Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao bộ, cơ quan, địa phương năm 2019 (nêu rõ tổng số nhiệm vụ giao; số nhiệm vụ đã hoàn thành; số nhiệm vụ chưa hoàn thành gồm trong hạn và quá hạn; lý do chưa hoàn thành nhiệm vụ quá hạn). 

Đánh giá công tác tham mưu, đề xuất cho Bộ, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh được phân công phụ trách; việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo phục vụ sự chỉ đạo, điều hành Bộ. Các đơn vị được phân công đầu mối phối hợp với các đơn vị của các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội báo cáo về công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được phân công. 

Đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về: Kết quả nổi bật và giải pháp, phương thức chỉ đạo, điều hành có tính đột phá, đổi mới của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Đánh giá tình hình thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành 2 kèm theo Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01/10/2016 của Chính phủ; Tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế đó. 

Ngoài các nội dung báo cáo nêu trên Bộ yêu cầu: (i) Vụ Kế hoạch - Tài chính báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP; Nghị quyết số 02/NQ-CP; Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP; Nghị quyết số 35/NQ-CP. (ii) Vụ Pháp chế báo cáo tình hình xây dựng, ban hành các quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng năm 2019 và kết quả công tác cải cách thủ tục hành chính năm 2019. (iii) Thanh tra Bộ sớm tổng hợp nhanh kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019 của ngành. 

Về phương hướng nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành năm 2020 tập trung: Đề xuất những phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành mang tính đột phá, đổi mới của từng lĩnh vực và toàn ngành; Đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các cơ chế, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung chỉ đạo, điều hành để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. 

Về thời gian thực hiện: Báo cáo kiểm điểm chỉ đạo điều hành, các đơn vị gửi về Văn phòng Bộ bằng văn bản và qua địa chỉ thư điện tử: phongtonghop@monre.gov.vn trước ngày 20 tháng 11 năm 2019. 

Đề xuất nhiệm vụ đưa vào Chương trình công tác năm 2020 

Các nhiệm vụ đưa vào Chương trình công tác năm 2020 gồm:

Danh mục đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: Các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; Các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh, nghị quyết đã có hiệu lực thi hành hoặc sẽ được ban hành trong năm 2020; Các đề án Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Cán sự Đảng Chính phủ giao; Các đề án Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; Các đề án đăng ký trình và thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Các đề án trong Chương trình công tác năm 2019 nhưng chưa trình và tiếp tục trình trong năm 2020.

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị xác định thời gian trình cụ thể đề án, lập thành danh mục và gửi kèm theo tóm tắt kế hoạch chuẩn bị của từng đề án  để tổng hợp vào Chương trình công tác năm 2020.

 Lưu ý không đưa vào danh mục nêu trên: các đề án không thuộc thẩm 3 quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các dự án luật, pháp lệnh không có trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 của Quốc hội; các đề án chưa rõ nội dung, không khả thi; các báo cáo, vấn đề mang tính chất xử lý công việc thường xuyên…

Danh mục văn bản đăng ký trình Bộ trưởng : Các đơn vị căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao để đăng ký các nhiệm vụ trình Bộ trưởng. 

Thời gian thực hiện: Các đơn vị gửi bản đăng ký nhiệm vụ về Bộ bằng văn bản và qua địa chỉ thư điện tử phongtonghop@monre.gov.vn; đồng thời gửi Vụ Pháp chế theo địa chỉ: vuphapche@monre.gov.vn trước ngày 20 tháng 11 năm 2019. 

Trên cơ sở đăng ký của đơn vị, Văn phòng Bộ rà soát, tổng hợp danh mục các đề án đưa vào Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2020; Vụ Pháp chế rà soát, đưa vào danh mục các văn bản đưa vào Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 của Bộ báo cáo Ban cán sự đảng Bộ xem xét trước ngày 30 tháng 11 năm 2019. 

Xây dựng Báo cáo tổng kết năm 2019 

Nội dung thực hiện Xây dựng Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020, trong đó cần tập trung đánh giá kết quả đạt được (có các chỉ tiêu, số liệu cụ thể), những khó khăn, vướng mắc và đề xuất những giải pháp khắc phục và một số nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên đối với từng lĩnh vực. Đối với các Tổng cục, các Cục, Thanh tra Bộ ngoài báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của đơn vị, cần đánh giá các kết quả đạt được của ngành, lĩnh vực; nêu ngắn gọn những khó khăn, vướng mắc ở địa phương cần giải quyết, tháo gỡ. 

Thời gian thực hiện: Báo cáo Tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020 gửi về Bộ (qua Văn phòng Bộ) bằng văn bản và gửi theo địa chỉ thư điện tử: phongtonghop@monre.gov.vn trước ngày 10 tháng 12 năm 2019 để tổng hợp. 

Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ nghiêm túc chỉ đạo, thực hiện./. 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan