Thứ 2, 15/08/2022 - 14:04
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yêu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.

Theo đó, Kế hoạch hành động nhằm phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021; Nâng hạng các chỉ số thành phần: về đăng ký tài sản lên từ 20-30; năm 2019 lên từ 5 - 8 bậc; chất lượng quản lý hành chính đất đai lên từ 5-8 bậc; năm 2019 lên từ 2-3 bậc; Triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN theo đúng kế hoạch và lộ trình; cung cấp ít nhất 30% thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Tại Kế hoạch hành động cũng đưa ra 8 nhiệm vụ cụ thể như sau:

Một là, phổ biến, quán triệt nội dung của Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ tới tất cả công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị.

Hai là, rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến các chỉ số thành phần: về đăng ký tài sản lên từ 20-30; năm 2019 lên từ 5 - 8 bậc; chất lượng quản lý hành chính đất đai lên từ 5-8 bậc; năm 2019 lên từ 2-3 bậc.

Ba là, tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Cơ chế một cửa quốc gia đối với các thủ tục hành chính kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường (dịch vụ công mức độ 4).

Bốn là, tiếp tục rà soát, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Tổ chức sơ kết và đề xuất hoàn thiện cơ chế thí điểm liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Năm là, rà soát, hoàn thiện các quy chuẩn kỹ thuật đối sản phẩm nhóm 2. Xây dựng, ban hành Danh mục sản phẩm nhóm 2 và Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành tài nguyên và môi trường bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy theo quy định pháp luật.

Sáu là, đẩy mạnh thanh toán điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; cung cấp ít nhất 30% thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và cho phép người dân, doanh nghiệp thanh toán phí hoặc lệ phí giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ bằng nhiều phương tiện khác nhau.

Bảy là, xây dựng Kế hoạch hành động xây dựng Chính phủ điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo khung kiến trúc điện tử và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông

Tám là, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp trong quá trình xây dựng, hoàn thiện thể chế và quản lý nhà nước về kinh tế liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Bộ trưởng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định này bảo đảm tiến độ, chất lượng; định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm hoặc đột xuất theo yêu cầu gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng).

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch -  Vụ Tài chính chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và Kế hoạch hành động của Bộ. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm hoặc đột xuất tổng hợp báo cáo Bộ trưởng và các cơ quan chức năng theo quy định.


Tác giả: Vụ Pháp chế
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan