Thứ 2, 18/10/2021 - 05:50

Triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cư trú

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa về việc giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, đề xuất thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cư trú tại Quyết định số 426/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 ...

Phê duyệt Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường và Thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2021

Ngày 29/01/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 187/QĐ-BTNMT về phê duyệt Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường và Thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và ...

Phê duyệt Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 28/12/2020, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 2950/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.