Thứ 6, 30/09/2022 - 16:06
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Ngày 04 tháng 8 năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã gửi các bộ, ngành, địa phương lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

 

Trong thời gian qua, triển khâi thực hiện phân công của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã triển khai xây dựng dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Dự thảo Thông tư sẽ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành 27 điều khoản với 35 nội dung được giao tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, cụ thể như sau:

Chương I. Quy định chung

Theo dự thảo Thông tư, chương này gồm 02 điều (Điều 1, Điều 2) quy định về phạm vi, đối tượng điều chỉnh. Thông tư quy định chi tiết một số nội dung của Luật Bảo vệ môi trường về bảo vệ môi trường nước, đất, không khí, di sản thiên nhiên; nội dung bảo vệ môi trường trong quy hoạch tỉnh, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản; quản lý chất thải và kiểm soát các chất ô nhiễm khác; hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường và báo cáo môi trường; phục hồi môi trường sau sự cố môi trường, chi trả dịch vụ hệ sinh thái và nguồn lực chi cho bảo vệ môi trường.

Chương II. Bảo vệ các thành phần môi trường, di sản thiên nhiên

Theo dự thảo Thông tư, Chương này gồm 03 mục, 18 Điều (từ Điều 3 đến Điều 20) quy định nguyên tắc đánh giá khả năng chịu tải của môi trường nước mặt là nguồn nước sông, hồ; Phân đoạn sông để đánh giá khả năng chịu tải; Xác định mục đích sử dụng nước để đánh giá khả năng chịu tải của nguồn nước sông, hồ; Thông số để đánh giá khả năng chịu tải của nguồn nước sông, hồ; Phương pháp để đánh giá khả năng chịu tải của nguồn nước sông, hồ; Đánh giá khả năng chịu tải của sông; Xác định tải lượng tối đa của thông số chất lượng nước mặt; Xác định tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn nước; Xác định tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải; Đánh giá khả năng chịu tải của hồ; Yêu cầu về kết quả đánh giá khả năng chịu tải của nguồn nước sông, hồ; Phê duyệt khả năng chịu tải của nguồn nước sông, hồ; Bảo vệ môi trường nước dưới đất trong hoạt động thăm dò, khai thác nước dưới đất; Quan trắc, giám sát nước dưới đất trong hoạt động khai thác nước dưới đất; Nguyên tắc và tiêu chí phân loại khu vực bị ô nhiễm; Phân loại khu vực ô nhiễm môi trường đất; Quy chế quản lý di sản thiên nhiên; Xây dựng Kế hoạch bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên.

Chương III. Nội dung bảo vệ môi trường trong quy hoạch tỉnh, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường

Theo dự thảo Thông tư, chương này gồm 03 mục, 11 điều (từ Điều 21 đến Điều 31) quy định nội dung bảo vệ môi trường trong quy hoạch tỉnh; Nội dung đánh giá môi trường chiến lược; Nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường; Tổ chức và hoạt động của hội đồng thẩm định báo cáo dánh giá tác động môi trường; Công khai danh sách hội đồng thẩm định; Biểu mẫu văn bản, tài liệu của hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; Thời hạn lấy ý kiến phê duyệt kết quả thẩm định đối với dự án đầu tư có hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi; Nội dung phương án cải tạo, phục hồi môi trường và biểu mẫu văn bản, tài liệu của hồ sơ đề nghị thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; Mẫu giấy phép môi trường; Hồ sơ, thủ tục đăng ký môi trường; Tiếp nhận đăng ký môi trường.

Chương IV. Quản lý chất thải và kiểm soát các chất ô nhiễm khác

Theo dự thảo Thông tư, chương này gồm 05 mục, 21 điều (từ Điều 32 đến Điều 52)  quy định danh mục chất thải nguy hại, Danh mục chất thải công nghiệp phải kiểm soát và Danh mục chất thải rắn công nghiệp thông thường; Yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường đối với phương tiện vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; Yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường chất thải rắn công nghiệp thông thường; Yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường đối với phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại;  Yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường đối với điểm tập kết, trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt; Tiêu chí về công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt; Mô hình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị và nông thôn; Hình thức thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo khối lượng hoặc thể tích chất thải; Phương pháp định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt mà chính quyền địa phương chi trả cho cơ sở thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; Đóng bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt sau khi kết thúc hoạt động; Tái sử dụng bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt sau khi kết thúc hoạt động; Yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường; Yêu cầu kỹ thuật và biểu mẫu khai báo, phân loại, thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại; Yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường đối với phương tiện, thiết bị lưu chứa, vận chuyển, phòng ngừa và ứng phó sự cố trong quá trình vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại; Đăng ký, vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại theo Công ước Basel về kiểm soát vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại và việc tiêu hủy chúng; Tiêu chí về công nghệ xử lý chất thải nguy hại; Kế hoạch quản lý môi trường đối với cơ sở xử lý chất thải nguy hại; Công nghệ, kỹ thuật xử lý nước thải tại chỗ; Thiết bị lưu chứa, thu gom chất thải của cơ sở sản xuất kinh doanh quy mô hộ gia đình; Vận chuyển chất thải y tế; Xử lý chất thải y tế.

Chương V. Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường, thống kê môi trường và báo cáo môi trường

Theo dự thảo Thông tư, chương này gồm 02 mục, 21 điều (từ Điều 53 đến Điều 73) quy định yêu cầu chung của Hệ thống thông tin môi trường; Các chức năng cơ bản của hệ thống thông tin môi trường; Yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống thông tin môi trường; Kết nối, chia sẻ, liên thông giữa các cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia, Bộ ngành và cấp tỉnh; Bảo đảm sự toàn vẹn và tính pháp lý của thông tin, dữ liệu môi trường trong cơ sở dữ liệu môi trường các cấp; Cấu trúc thông tin của cơ sở dữ liệu môi trường; Dữ liệu danh mục dùng chung của cơ sở dữ liệu môi trường; Dữ liệu chủ của cơ sở dữ liệu môi trường; Nội dung Bộ chỉ tiêu thống kê về môi trường của ngành tài nguyên và môi trường; Chế độ báo cáo thống kê môi trường của ngành tài nguyên và môi trường; Trách nhiệm thực hiện; Nội dung báo cáo công tác bảo vệ môi trường;    Quy trình xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường và đánh giá kết quả công tác bảo vệ môi trường; Thời điểm và hình thức báo cáo công tác bảo vệ môi trường; Tổ chức thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường;     Nội dung, biểu mẫu, hình thức và thời gian gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; Phương pháp lập báo cáo hiện trạng môi trường; Trách nhiệm và kinh phí lập báo cáo hiện trạng môi trường; Tổ chức lập báo cáo hiện trạng môi trường; Cấu trúc, nội dung báo cáo hiện trạng môi trường; Trình, phê duyệt báo cáo hiện trạng môi trường.

Chương VI. Nguồn lực chi cho bảo vệ môi trường, hợp đồng chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên và phục hồi môi trường sau sự cố môi trường

Theo dự thảo Thông tư, chương này gồm 05 điều (từ Điều 74 đến Điều 78)  quy định về hợp đồng chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên; Thống kê, theo dõi và công bố nguồn lực chi cho bảo vệ môi trường; Lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch phục hồi môi trường sau sự cố môi trường; Nội dung kế hoạch phục hồi môi trường; Kiểm tra, giám sát, nghiệm thu hoàn thành kế hoạch phục hồi môi trường.

Chương VII. Tổ chức thực hiện

Theo dự thảo Thông tư, chương này gồm 03 điều (từ Điều 79 đến Điều 81) quy định điều khoản chuyển tiếp; Hiệu lực thi hành và nội dung hết hiệu lực thi hành của các Thông tư có liên quan; Trách nhiệm thực hiện.

Ngoài ra, dự thảo Thông tư quy định 06 phụ lục với 41 mẫu biểu.

Chi tiết dự thảo xem tại đây./.a


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan