Chủ nhật, 14/08/2022 - 18:42
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu

Ngày 08 tháng 7 năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu.

 

Thời gian vừa qua, thực hiện Quyết định số 2197/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khoá XIV thông qua kỳ họp thứ 10; Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu. Dự thảo Thông tư gửi lấy ý kiến quy định các nội dung chính như sau:

Chương I. Quy định chung

Theo dự thảo Thông tư, chương này gồm 03 điều (từ Điều 1 đến Điều 3) quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ.

Chương II. Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu

Chương này gồm 06 điều (từ Điều 4 đến Điều 9) quy định về các vấn đề sau: đối tượng thực hiện đánh giá tác động của biến đổi khí hậu; yêu cầu khi thực hiện đánh giá tác động của biến đổi khí hậu; thông tin, dữ liệu phục vụ đánh giá tác động của biến đổi khí hậu; nội dung đánh giá tác động của biến đổi khí hậu; trình tự đánh giá tác động của biến đổi khí hậu; báo cáo đánh giá tác động của biến đổi khí hậu.

Chương III. Thẩm định kết quả kiểm kê khí nhà kính và thực hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà kính đối với lĩnh vực, cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính

Dự thảo Thông tư quy định Chương này gồm 07 điều (từ Điều 10 đến Điều 16) quy định về các vấn đề sau: Đối tượng thực hiện; mẫu báo cáo thẩm định kết quả kiểm kê khí nhà kính và thực hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; trình tự thẩm định kết quả kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở; trình tự thẩm định kết quả kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực; trình tự thẩm định báo cáo mức giảm phát thải khí nhà kính cấp cơ sở; trình tự thẩm định kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp lĩnh vực; trình tự thẩm định báo cáo quốc gia giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

Chương IV. Danh mục và hướng dẫn sử dụng các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, chất gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát

Theo dự thảo Thông tư, chương này gồm 06 điều (từ Điều 17 đến Điều 22) quy định về các vấn đề sau: Danh mục các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, chất gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát; thông tin, hướng dẫn sử dụng các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, chấy gây hiệu lứng nhà kính được kiểm soát; thu gom, vận chuyển các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, chất gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát; tái sử dụng, tái chế các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, chất gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát;  tiêu huỷ các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, chấy gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát; dán nhãn với chất được kiểm soát, sản phẩm, thiết bị có chứa chất được kiểm soát.

Chương V. Tổ chức thực hiện

Theo dự thảo Thông tư, Chương này gồm 02 Điều (Điều 23 và Điều 24) quy định về quy định chuyển tiếp và Điều khoản thi hành.

Chi tiết dự thảo xem tại đây./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan