Thứ 6, 30/09/2022 - 15:40
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đề xuất sửa đổi quy định xử phạt vi phạm quy định về Giấy phép môi trường

Vừa qua, dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường với nhiều nội dung được sửa đổi, bổ sung, trong đó, bổ sung quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về Giấy phép môi trường.

 

Quy định về giấy phép môi trường trong đó tích hợp nhiều giấy phép theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 là một điểm mới của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, sẽ có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. Do đó, các quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm liên quan cũng được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Về cách hiểu giấy phép môi trường tại Nghị định

Theo khoản 2 Điều 4 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, giấy phép môi trường gồm: Giấy phép xử lý chất thải nguy hại; Giấy phép xả thải khí thải công nghiệp; Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm; Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải tại Việt Nam; Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; Giấy phép khai thác loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; Giấy phép nuôi, trồng các loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ; Giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học; Giấy phép nuôi trồng, phát triển loài ngoại lai; Giấy phép tiếp cận nguồn gen; Giấy phép khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen; Giấy phép nhập khẩu sinh vật biến đổi gen; Giấy chứng nhận an toàn sinh học; Giấy phép trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê mẫu vật của loài hoang dã thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; Giấy xác nhận sinh vật biến đổi gen đủ điều kiện làm thực phẩm; Giấy xác nhận sinh vật biến đổi gen đủ điều kiện làm thức ăn chăn nuôi.

Hiện nay, dự thảo Nghị định quy định giấy phép môi trường quy định tại Nghị định được hiểu là: Giấy xác nhận hoàn thành các nội dung của đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt; Giấy xác nhận hoàn thành việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; Giấy xác nhận về việc thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án trước khi đi vào vận hành chính thức; Giấy xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án; Giấy xác nhận việc đã thực hiện một trong các hạng mục công trình của dự án đã được đầu tư trong trường hợp dự án được phân kỳ đầu tư theo nhiều giai đoạn trước khi đưa dự án, công trình vào vận hành chính thức; Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường; Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; Giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi; Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất; Giấy phép xử lý chất thải nguy hại; Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường và Giấy phép môi trường.

Các hành vi vi phạm

Dự thảo Nghị định quy định các hành vi vi phạm quy định về thưc hiện Giấy phép môi trường theo thẩm quyền cấp phép, cụ thể:

Thứ nhất, hành vi vi phạm quy định về thực hiện Giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc thực hiện Giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Quốc Phòng, Bộ Công an mà đối tượng tương đương thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp huyện, trừ trường hợp vi phạm quy định tại Điều 28, 29, 30  và 33 bị xử phạt như sau:

(a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không báo cáo cơ quan cấp giấy phép để được xem xét, giải quyết trong trường hợp có thay đổi so với nội dung giấy phép đã được cấp theo quy định;

(b) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi không công khai giấy phép môi trường theo quy định;

(c) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp không chính xác, trung thực đối với hồ sơ đề nghị cấp phép môi trường theo quy định;

(d) Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ một trong các yêu cầu về bảo vệ môi trường của Giấy phép môi trường theo quy định; trừ trường hợp vi phạm quy định về quan trắc môi trường; thu gom, xử lý chất thải; nhập khẩu phế liệu; cải tạo, phục hồi môi trường; phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường và trường hợp quy định tại các điểm a, b,  đ, e và g khoản này;

(đ) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện nội dung của Giấy phép môi trường theo quy định; trừ trường hợp vi phạm quy định về quan trắc môi trường; thu gom, xử lý chất thải; nhập khẩu phế liệu; cải tạo, phục hồi môi trường; phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường và trường hợp quy định tại điểm a, b, d, e và g  khoản này;

(e) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không vận hành thường xuyên hoặc vận hành không đúng quy trình đối với công trình xử lý chất thải; xây lắp công trình xử lý chất thải không đúng theo Giấy phép môi trường;

(g) Phạt tiền từ 45.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi xây lắp, lắp đặt thiết bị, đường ống hoặc các đường thải khác để xả chất thải không qua xử lý ra môi trường; không xây lắp công trình bảo vệ môi trường theo quy định, trừ trường hợp quy định tại điểm e khoản 2, điểm l khoản 3 Điều 15 Nghị định này.

Thứ hai, hành vi vi phạm quy định về thực hiện Giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc thực hiện Giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Quốc Phòng, Bộ Công an mà đối tượng tương đương thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trừ trường hợp vi phạm quy định tại tại Điều 28, 29, 30  và 33 bị xử phạt như sau:

(a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi không báo cáo cơ quan cấp giấy phép để được xem xét, giải quyết trong trường hợp có thay đổi so với nội dung giấy phép đã được cấp theo quy định;

(b) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không công khai giấy phép môi trường theo quy định;

(c) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp không chính xác, trung thực đối với hồ sơ đề nghị cấp phép môi trường theo quy định;

(d) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ một trong các yêu cầu về bảo vệ môi trường của Giấy phép môi trường theo quy định; trừ trường hợp vi phạm quy định về quan trắc môi trường; thu gom, xử lý chất thải; nhập khẩu phế liệu; cải tạo, phục hồi môi trường; phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường và trường hợp quy định tại các điểm a, b,  đ, e và g khoản này;

(đ) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện nội dung của Giấy phép môi trường theo quy định; trừ trường hợp vi phạm quy định về quan trắc môi trường; thu gom, xử lý chất thải; nhập khẩu phế liệu; cải tạo, phục hồi môi trường; phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường và trường hợp quy định tại điểm a, b, d, e và g khoản này;

(e) Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi không vận hành thường xuyên hoặc vận hành không đúng quy trình đối với công trình xử lý chất thải; xây lắp công trình xử lý chất thải không đúng theo Giấy phép môi trường;

(g) Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với hành vi xây lắp, lắp đặt thiết bị, đường ống hoặc các đường thải khác để xả chất thải không qua xử lý ra môi trường; không xây lắp công trình bảo vệ môi trường theo quy định, trừ trường hợp quy định tại điểm e khoản 2, điểm l khoản 3 Điều 15 Nghị định này.

Thứ ba, hành vi vi phạm quy định về thực hiện Giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc thực hiện Giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Quốc Phòng, Bộ Công an mà đối tượng tương đương thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trừ trường hợp vi phạm quy định tại Điều 28, 29, 30  và 33 bị xử phạt như sau:

(a) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không báo cáo cơ quan cấp giấy phép để được xem xét, giải quyết trong trường hợp có thay đổi so với nội dung giấy phép đã được cấp theo quy định;

(b) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không công khai giấy phép môi trường theo quy định;

(c) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp không chính xác, trung thực đối với hồ sơ đề nghị cấp phép môi trường theo quy định;

(d) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ một trong các yêu cầu về bảo vệ môi trường của Giấy phép môi trường theo quy định; trừ trường hợp vi phạm quy định về quan trắc môi trường; thu gom, xử lý chất thải; nhập khẩu phế liệu; cải tạo, phục hồi môi trường; phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường và trường hợp quy định tại các điểm a, b, đ, e và g khoản này;

(đ) Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện nội dung của Giấy phép môi trường theo quy định; trừ trường hợp vi phạm quy định về quan trắc môi trường; thu gom, xử lý chất thải; nhập khẩu phế liệu; cải tạo, phục hồi môi trường; phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường và trường hợp quy định tại điểm a, b, d, e và g khoản này;

(e) Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với hành vi không vận hành thường xuyên hoặc vận hành không đúng quy trình đối với công trình xử lý chất thải; xây lắp công trình xử lý chất thải không đúng theo Giấy phép môi trường;

(g) Phạt tiền từ 250.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với hành vi xây lắp, lắp đặt thiết bị, đường ống hoặc các đường thải khác để xả chất thải không qua xử lý ra môi trường; không xây lắp công trình bảo vệ môi trường theo quy định, trừ trường hợp quy định tại điểm e khoản 2, điểm l khoản 3 Điều 15 Nghị định này.

Ngoài ra, dự thảo Nghị định cũng dự kiến các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả, cụ thể:

Thứ nhất, theo dự thảo Nghị định các hình thức xử phạt bổ sung gồm: (1) Đình chỉ hoạt động của cơ sở từ 03 tháng đến 06 tháng để khắc phục vi phạm đối với trường hợp vi phạm quy định tại điểm e khoản 1, điểm e khoản 2 và điểm e khoản 3 Điều này; (2) Đình chỉ hoạt động của cơ sở từ 06 tháng đến 09 tháng để khắc phục vi phạm đối với trường hợp vi phạm quy định tại điểm g khoản 1, điểm g khoản 2 và điểm g khoản 3 Điều này.

Thứ hai, theo dự thảo Nghị định các biện pháp khắc phục hậu quả gồm: (1) Buộc phải vận hành đúng quy trình đối với công trình bảo vệ môi trường đối với trường hợp vi phạm quy định tại điểm e khoản 1, điểm e khoản 2 và điểm e khoản 3 Điều này; (2) Buộc phải xây lắp, vận hành công trình bảo vệ môi trường; buộc tháo dỡ công trình, thiết bị được xây lắp trái quy định về bảo vệ môi trường để xả chất thải không qua xử lý ra môi trường đối với trường hợp vi phạm quy định tại điểm g khoản 1, điểm g khoản 2 và điểm g khoản 3 Điều này; (3) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại các điểm e và g  khoản 1, các điểm e và g  khoản 2 và các điểm e và g  khoản 3 Điều này.

Chi tiết dự thảo Nghị định xem tại đây./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan