Thứ 5, 13/05/2021 - 09:23

Hội thảo tham vấn về trách nhiệm tái chế, xử lý sản phẩm, bao bì của nhà sản xuất, nhà nhập khẩu theo quy định của Luật bảo vệ môi trường 2020

Ngày 18/12, tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), Vụ Pháp chế - Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội thảo tham vấn về trách nhiệm tái chế, xử lý chất thải của nhà sản xuất, nhà nhập khẩu theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020. Ông Phan Tuấn ...

Giám sát thực hiện vận hành thử nghiệm, báo cáo kết quả vận hành, kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình BVMT

Bộ TN&MT đã chủ trì, phối hợp với các địa phương trong việc giám sát thực hiện vận hành thử nghiệm, báo cáo kết quả vận hành, kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình BVMT của các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng KCN, dự án xây dựng hệ thống XLNT tập ...