Thứ 5, 13/05/2021 - 10:17

Định hướng phát triển lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2030 và những năm tiếp theo

Thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn luôn giữ vài trò quan trọng trong hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Vì vậy, trong định hướng phát triển tổng thể lĩnh vực này, cần tiếp tục quan tâm đầu tư, nâng cao năng lực, hiện ...

Đẩy mạnh công tác xã hội hoá đối với lĩnh vực khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu

Chỉ đạo về các nhiệm vụ của hai lĩnh vực này trong 5 năm tới, Thứ trưởng Lê Công Thành chỉ đạo cần quan tâm, chú trọng lấy dự báo biển, phát triển hải văn; nghiên cứu, đề xuất những kế hoạch cụ thể hơn về khung dịch vụ khí hậu; tiếp tục hoàn thiện ...

Sự cần thiết xây dựng Chiến lược phát triển ngành khí tượng thuỷ văn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Chiến lược phát triển ngành khí tượng thủy văn (KTTV) đến năm 2020 là Chiến lược đầu tiên của Ngành. Việc xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển đến 2020 giúp Ngành KTTV được đầu tư, phát triển theo cách căn cơ, bài bản ...