Thứ 5, 13/05/2021 - 10:38

Trình Bộ trưởng dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỉ lệ 1:10.000, 1:25.000

Ngày 30/9/2020, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã báo cáo Bộ trưởng Trần Hồng Hà về nội dung dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỉ lệ 1:10.000, 1:25.000.

Trình Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam và xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040

Thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đo đạc và bản đồ ban hành kèm theo Quyết định số 415/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 24 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 ...

Lấy ý kiến Dự thảo Thông tư Thông tư ban hành quy trình kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật lưu trữ, bảo mật, cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã dự thảo Công văn đề nghị đăng tải toàn văn Dự thảo Thông tư nêu trên lên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ và của Bộ Tài nguyên và ...