Thứ 5, 13/05/2021 - 10:20

Chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-TW của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Ngày 14/12/2020, Bộ TN&MT có văn bản gửi các Bộ: Công Thương, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-TW của Bộ Chính trị về định hướng ...

Sự cần thiết ban hành Thông tư Quy định kỹ thuật về công tác khai đào công trình và lấy mẫu địa chất, khoáng sản tại công trình khai đào

Thực hiện nhiệm vụ do Bộ trưởng giao tại Quyết định số 3116/QĐ-BTNMT ngày 05 tháng 12 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài ...

Sự cần thiết ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 02/2013/TT-BTNMT và Thông tư số 61/2017/TT-BTNMT

Qua thực tiễn sau một thời gian thực hiện, một số quy định tại các Thông tư nêu trên không còn phù hợp với thực tiễn công tác quản lý và hoạt động khai thác khoáng sản hiện nay, gây khó khăn cho các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản ...