Thứ 6, 30/09/2022 - 10:01
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hướng dẫn phương pháp xác định hệ số điều chỉnh giá đất

Theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 36/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất được xác định: Giá đất của thửa đất cần định giá - giá đất trong bảng giá đất x hệ số điều chỉnh giá đất. Vậy trong trường hợp Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định giá các loại đất, ban hành hệ số điều chỉnh giá đất và quy định tại Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ quy định: “Hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất để áp dụng cho các trường hợp quy định tại điểm a Khoản 2 Điều này” thì trong quá trình thực hiện xác định giá đất cụ thể bằng phương pháp hệ số điều chỉnh được sử dụng trực tiếp kết quả theo công thức nêu trên để ban hành quyết định giá đất cụ thể hay phải thực hiện các bước theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 4 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất thì phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất là phương pháp xác định giá đất bằng cách áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất nhân với giá đất trong bảng giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành.

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai thì có hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm và hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường (theo dự án hoặc theo khu vực).

Kết quả hình ảnh cho điều chỉnh hệ số giá đất

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 18 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP, Khoản 4 Điều 3 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP thì Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành có liên quan xây dựng, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm để áp dụng cho trường hợp tính thu tiền sử dụng đất theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất; Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành có liên quan xây dựng, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

Đối với trường hợp xác định giá đất cụ thể để tính thu tiền sử dụng đất phải nộp theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất: Theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất thì cơ quan thuế (hoặc cơ quan được ủy quyền, phân cấp theo pháp luật về quản lý thuế) căn cứ hồ sơ địa chính, căn cứ Bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm xác định số tiền sử dụng đất phải nộp.


Tác giả: Vụ Pháp chế
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan