Thứ 7, 25/06/2022 - 20:21
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai xây dựng quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang sớm triển khai và trình phê duyệt quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ để xác định rõ vị trí nhận chìm làm cơ sở chấp thuận đầu tư cho các dự án đầu tư ven biển đang có nhu cầu lớn về nạo vét luồng lạch và cảng biển.

Về xây dựng, trình phê duyệt quy hoạch

Căn cứ Điều 44 Luật biển Việt Nam, thực hiện Quyết định số 1319/QĐ-TTg ngày 18/09/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chương trình xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật được thông qua tại Kỳ họp thứ ba Quốc hội khoá XIII, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng dự thảo Quy hoạch sử dụng biển Việt Nam đến năm 2050, trình Chính phủ xem xét tại Tờ trình số 148/TTr-BTNMT-m ngày 26/5/2017.

Ngày 24/11/2017, Quốc hội thông qua Luật quy hoạch, trong hệ thống quy hoạch, Quy hoạch không gian biển quốc gia là quy hoạch cấp quốc gia. Phạm vi, nội dung Quy hoạch không gian biển quốc gia rộng hơn Quy hoạch sử dụng biển; việc lập Quy hoạch không gian biển quốc gia phải thực hiện theo quy định của Luật quy hoạch. Vì vậy, tại Công văn số 162/VPCP-NN ngày 12/01/2018, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã có ý kiến chỉ đạo, giao Bộ Tài nguyên và Môi trường, trên cơ sở kết quả dự thảo Quy hoạch sử dụng biển Việt Nam đến năm 2050, triển khai xây dựng Quy hoạch không gian biển quốc gia theo quy định của Luật quy hoạch, trình Chính phủ xem xét, quyết định để trình Quốc hội.

Căn cứ các quy định của pháp luật về quy hoạch, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng Nhiệm vụ lập Quy hoạch không gian biển quốc gia trình Chính phủ thẩm định (Tờ trình số 236/TTr-BTNMT-m ngày 28/6/2019) và Nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Tờ trình số 235/TTr-BTNMT-m ngày 28/6/2019).

Căn cứ các Nhiệm vụ lập quy hoạch nêu trên được phê duyệt, Quy hoạch không gian biển quốc gia, Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ sẽ được lập trong thời gian tới để trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định của Luật quy hoạch.

Bộ TN&MT đang trình phê duyệt Quy hoạch không gian biển

Về tháo gỡ một số vướng mắc trong quá trình áp dụng pháp luật về nhận chìm, giao khu vực biển để nhận chìm

Phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 01 năm 2018, Chính phủ đã xem xét, thống nhất với đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc giao khu vực biển để nhận chìm vật, chất nạo vét trong trường hợp chưa có Quy hoạch sử dụng biển (Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 08/02/2018 của Chính phủ). Thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-CP, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 2759/BTNMT-TCBHĐVN ngày 29/5/2018 hướng dẫn xác định khu vực biển để nhận chìm chất nạo vét, giải quyết hồ sơ đề nghị giao khu vực biển và giao khu vực biển để nhận chìm chất nạo vét luồng lạch, cảng biển quân sự phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường, trong đó có các quy định liên quan đến hoạt động nhận chìm ở biển. Theo đó, tất cả các Dự án khu đổ thải và nhận chìm vật chất xuống biển, Dự án nhận chìm vật chất xuống biển đều thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Báo cáo đánh giá tác động môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt là cơ sở để xem xét khu vực biển đề nghị được nhận chìm trong trường hợp chưa có quy hoạch sử dụng biển, quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ theo quy định tại Điều 49 Nghị định số 40/2016/NĐ- CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

Chính phủ cũng đã chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 159/2018/NĐ-CP ngày 28/11/2018 về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa. Điều 43 Nghị định đã giao Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm tổng hợp và cung cấp khối lượng chất nạo vét dự kiến thu hồi trên phạm vi toàn quốc để phục vụ nhu cầu bồi lắp, san lấp những khu vực bờ biển bị xâm thực, công trình lấn biển, chống biến đổi khí hậu theo yêu cầu (nếu có) của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Điều 47 Nghị định đã giao trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước 30 tháng 01 hàng năm công bố địa điểm đổ chất nạo vét trên bờ và ngoài biển thuộc phạm vi quản lý.

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thiện, trình Chính phủ Nghị định thay thế Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 của Chính phủ quy định việc giao khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển; trong đó quy định: tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép nhận chìm vật, chất ở biển không phải thực hiện thủ tục giao khu vực biển để nhận chìm.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã chỉ đạo Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam thực hiện việc điều tra, đánh giá, xác định một số khu vực biển có thể sử dụng để nhận chìm; đồng thời, chỉ đạo xây dựng “Thông tư quy định kỹ thuật đánh giá chất nạo vét và lựa chọn khu vực biển để nhận chìm chất nạo vét” làm căn cứ pháp lý để thực hiện việc xem xét, đánh giá, xác định vị trí nhận chìm, khu vực biển sử dụng để nhận chìm ở biển, dự kiến Thông tư sẽ được xem xét, ban hành trong quý IV năm 2019.

Đề nghị các địa phương căn cứ vào tình hình thực tế, cần điều tra, đánh giá, xây dựng phương án xử lý chất nạo vét, xem xét ưu tiên tối đa việc sử dụng để san lấp mặt bằng công trình ven biển, chống xói lở bờ biển trên cơ sở định hướng tổng thể giữa triển khai các dự án ven biển có nhu cầu sử dụng vật liệu san lấp với các dự án phát sinh chất nạo vét trong khu vực; hàng năm công bố địa điểm đổ chất nạo vét trên bờ và ngoài biển thuộc phạm vi quản lý.


Tác giả: Vụ Pháp chế
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan