Thứ 6, 30/09/2022 - 17:18
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

 Lấy ý kiến đối với dự thảo định mức kinh tế-kỹ thuật điều tra, khảo sát tổng hợp tài nguyên, môi trường biển độ sâu từ 20m nước trở lên bằng tàu biển

Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã gửi lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật điều tra, khảo sát tổng hợp tài nguyên, môi trường biển độ sâu từ 20m nước trở lên bằng tàu biển

Ngày 14 tháng 12 năm 2010, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 38/2010/TT-BTNMT Định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát điều tra tổng hợp tài nguyên và môi trường biển bằng tàu biển (sau đây gọi tắt là Thông tư 38). Theo đó, định mức lao động, định mức dụng cụ, thiết bị và định mức vật liệu của công tác khảo sát điều tra tổng hợp tài nguyên và môi trường biển bằng tàu biển hoạt động ngoài khơi từ 20 mét nước độ sâu trở lên trên toàn bộ vùng biển Việt Nam đã được xác định cho các dạng công việc theo mạng lưới tiêu chuẩn đối với khảo sát hải dương học của Ủy ban Hải dương học Liên chính phủ - IOC (mạng lưới trạm 30’x30’ và 60’x60’): Khảo sát điều tra khí tượng biển; Khảo sát điều tra hải văn; Khảo sát điều tra môi trường không khí;  Khảo sát điều tra môi trường nước biển; Khảo sát điều tra địa hình đáy biển; Khảo sát điều tra sinh thái biển.

Trong các năm qua, việc áp dụng Thông tư 38 gặp khó khăn do Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật cố định theo mạng lưới của IOC. Đồng thời, cùng với xu hướng chung đẩy mạnh công tác điều tra nghiên cứu ra vùng biển sâu nên nhiều hạng mục công việc mới phát sinh cần bổ sung.

Dự thảo Thông tư gồm 2 phần, cụ thể như sau: Phần I. Quy định chung (gồm 8 mục); Phần II. Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, khảo sát tổng hợp tài nguyên, môi trường biển độ sâu từ 20m nước trở lên bằng tàu biển (gồm 7 mục).

Phần I. Quy định chung

Phần này quy định: Phạm vi điều chỉnh; Đối tượng áp dụng; Cơ sở xây dựng và chỉnh lý định mức kinh tế - kỹ thuật; Quy định chữ viết tắt; Hệ số điều chỉnh chung do ảnh hưởng của yếu tố thời tiết; thành phần bao gồm của định mức kinh tế - kỹ thuật; Các trường hợp không tính trong định mức; Kế thừa và sử dụng các định mức đã ban hành.

Theo đó, định mức này quy định định mức lao động, định mức sử dụng dụng cụ, thiết bị và định định mức vật liệu của công tác điều tra, khảo sát tổng hợp tài nguyên và môi trường vùng biển Việt Nam có độ sâu từ 20 mét nước trở lên bằng tàu biển của các dạng công việc sau: khí tượng biển, hải văn, môi trường nước biển, môi trường trầm tích biển, địa chất biển, địa hình đáy biển và sinh thái biển.

Định mức áp dụng dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường biển; các đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện các nhiệm vụ, đề án, dự án điều tra, khảo sát tổng hợp tài nguyên, môi trường biển từ độ sâu 20m trở lên bằng tàu biển, sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước và các cơ quan có liên quan.

Phần II. Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, khảo sát tổng hợp tài nguyên, môi trường biển từ độ sâu 20m nước trở lên bằng tàu biển

Phần này quy định định mức đối với các công việc: Điều tra, khảo sát khí tượng biển; Điều tra, khảo sát hải văn; Điều tra, khảo sát môi trường nước biển; Điều tra, khảo sát môi trường trầm tích biển; Điều tra, khảo sát địa chất biển; Điều tra, khảo sát địa hình đáy biển; Điều tra, khảo sát sinh thái biển. Đối với từng nội dung điều tra, khảo sát nêu trên đều quy định cụ thể về định mức lao động, thiết bị, dụng cụ và vật liệu của các công tác khảo sát, điều tra.

Dự thảo Thông tư hiện đang được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường để lấy ý kiến./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan