Thứ 6, 21/01/2022 - 03:31

Đề xuất quy định về cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản giữa các tổ chức, cá nhân Việt Nam

       Vừa qua, dự thảo Nghị định quy định thế chấp, cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản; bồi thường khi Nhà nước thu hồi khu vực biển được giao để nuôi trồng thủy sản vì mục đích công cộng, quốc phòng ...

Tổ chức, cá nhân Việt Nam được cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thuỷ sản cho nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

      Đây là nội dung được quy định trong dự thảo Nghị định quy định về thế chấp, cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thuỷ sản; bồi thường khi Nhà nước thu hồi khu vực biển được giao để nuôi trồng thuỷ sản vì ...

Thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng khu vực biển được giao để nuôi trồng thuỷ sản

Cấp, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng khu vực biển được giao để nuôi trồng thuỷ sản là một trong các thủ tục hành chính tại dự thảo Nghị định quy định về thế chấp, cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển để nuôi ...

Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng khu vực biển và được giao để nuôi trồng thuỷ sản

Đăng ký biến động quyền sử dụng khu vực biển và được giao để nuôi trồng thuỷ sản là một trong các thủ tục hành chính tại dự thảo Nghị định quy định về thế chấp, cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thuỷ sản; bồi ...

Các tài sản bồi thường khi nhà nước thu hồi khu vực biển vì mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh

Theo dự thảo Nghị định quy định về thế chấp, cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thuỷ sản; bồi thường khi Nhà nước thu hồi khu vực biển được giao để nuôi trồng thuỷ sản vì mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh ...