Thứ 6, 30/09/2022 - 17:41
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đề xuất quy định về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa qua đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn để xem xét, ban hành, trong đó quy định nhiều nội dung liên quan đến giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

       Luật Bảo vệ môi trường được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10, sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, trong đó có quy định về ứng phó với biến đổi khí hậu, trong đó, giao Chính phủ quy định chi tiết Điều 91 về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, Điều 92 về bảo vệ tầng ô-dôn và Điều 139 về tổ chức và phát triển thị trường các-bon. Dự thảo Nghị định quy định các vấn đề chính liên quan đến giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tổ chức và phát triển thị trường các-bon trong nước, bảo vệ tầng ô-dôn.

       Đối tượng thực hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

       Dự thảo Nghị định quy định hai đối tượng thực hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà kính bắt buộc là các cơ sở thuộc danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải kiểm kê khí nhà kính do Thủ tướng Chính phủ ban hành và các Bộ quản lý lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp, sử dụng đất và lâm nghiệp, quản lý chất thải, các quá trình công nghiệp là các Bộ: Công Thương, Giao Thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng. Ngoài ra, tổ chức, cá nhân được khuyến khích thực hiện giảm nhẹ phải thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện, hoạt động của mình.

       Trong bối cảnh đất nước hiện nay mới bắt đầu quản lý hoạt động phát thải khí nhà kính cấp cơ sở, tiêu chí đưa ra bảo đảm mức phát thải của các cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính chiếm khoảng 30% tổng phát thải khí nhà kính quốc gia và tăng dần trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, tiêu chí xác định các cơ sở thuộc danh mục được xây dựng theo lượng tiêu thụ năng lượng, thiên nhiên hằng năm từ 1.000 tấn dầu tương đương (TOE) trở lên. Mức tiêu thụ năng lượng, nhiên liệu này tương đương với mức phát thải khí nhà kính hằng năm là 3.000 tấn CO2 tương đương.

       Theo dự thảo Nghị định, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ quản lý lĩnh vực có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh rà soát, tổng hợp, xây dựng danh mục lĩnh vực, cơ sở phải kiểm kê khí nhà kính trình Thủ tướng Chính phủ ban hành và định kỳ hai năm một lần, danh mục này được cập nhật.

       Mục tiêu, lộ trình và phương thức giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

       Nội dung Nghị định cụ thể hóa mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong Đóng góp quốc gia tự quyết định (NDC) đã được gửi Ban thư ký Công ước khung của Liên Hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC).

       Lộ trình thực hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà kính đến năm 2030 được chia theo hai giai đoạn: 2021-2025 và 2026-2030, phù hợp với chu kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm, kỳ cập nhật NDC theo quy định của Thỏa thuận Paris. Các Bộ quản lý lĩnh vực xây dựng, ban hành kế hoạch giảm giảm nhẹ phát thải khí nhà kính lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý cho giai đoạn đến hết năm 2025 và giai đoạn 2026-2030; thực hiện các biện pháp quản lý để đạt được mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính quốc gia. Trong giai đoạn 2021-2025 chưa bắt buộc giảm phát thải đối với các cơ sở; trong giai đoạn 2026-2030, các cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính, xây dựng và thực hiện kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính theo hạn ngạch được phân bổ phù hợp với mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; được phép trao đổi, mua bán hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ các-bon. Đồng thời khuyến khích các dự án đầu tư mới áp dụng các công nghệ, quy trình sản xuất, cung cấp dịch vụ ít phát thải khí nhà kính hoặc tham gia các cơ chế hợp tác giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

       Mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính tối thiểu của các quốc gia đến năm 2030 là giảm 9% so với kịch bản phát triển thông thường (BAU); gồm các lĩnh vực: năng lượng, nông nghiệp, sử dụng đất và lâm nghiệp, quản lý chất thải, các quá trình công nghiệp theo quy định tại khoản 5 Điều 91 Luật Bảo vệ môi trường. Đó là mục tiêu cam kết tối thiểu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính được cam kết trong NDC. Theo đó, Bộ Công Thương quản lý giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong sản xuất năng lượng và tiêu thụ năng lượng trong công nghiệp tối thiểu 268,5 tấn CO2 tương đương; Bộ Giao thông vận tải quản lý giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong tiêu thụ năng lượng trong giao thông vận tải tối thiểu 37,5 tấn CO2 tương đương; Bộ Xây dựng quản lý giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong các quá trình công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng và tiêu thụ năng lượng trong sản xuất xi măng tối thiểu 74,3 tấn CO2 tương đương; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong tiêu thụ năng lượng trong nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp tối thiểu 129,8 tấn CO2 tương đương; Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong xử lý chất thải tối thiểu 53,7 tấn CO2 tương đương.

       Dự thảo Nghị định cũng đưa ra một số phương thức giảm nhẹ phát thải khí nhà kính gồm: các biện pháp chính sách, quản lý hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, các biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính theo loại hình cơ sở sản xuất kinh doanh được thực hiện thông qua kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp lĩnh vực, cấp cơ sở; chuyển đổi công nghệ, áp dụng quy trình sản xuất, sử dụng dịch vụ ít phát thải khí nhà kính; thực hiện các chương trình, dự án theo các cơ chế hợp tác giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

       Tổ chức và phát triển thị trường các-bon trong nước

       Dự thảo Nghị định quy định đối tượng tham gia, lộ trình phát triển, thời điểm triển khai thị trường các-bon trong nước; xác nhận tín chỉ các-bon được giao dịch trên sàn giao dịch của thị trường các-bon trong nước; trao đổi hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ các-bon trên sàn giao dịch thị trường các-bon trong nước; hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện dự án theo cơ chế tra đổi, bù trừ tín chỉ các-bon; trách nhiệm của các cơ quan trong việc phát triển thị trường các-bon.

       Lộ trình phát triển thị trường các-bon trong nước được đề xuất trên cơ sở lộ trình giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và chia ra làm hai giai đoạn: giai đoạn từ nay đến hết năm 2027: tập trung xây dựng quy định quản lý tín chỉ các-bon, hoạt động trao đổi hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ các-bon; hướng dẫn thực hiện cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon trong nước và quốc tế phù hợp với quy định của pháp luật và điều ước quốc tế; thí điểm sàn gian dịch tín chỉ các-bon kể từ năm 2025; xây dựng quy chế vận hành sàn giao dịch tín chỉ các-bon; triển khai các hoạt động tăng cường năng lực, nâng cao nhận thức; quy định nguyên tắc các hoạt động trao đổi hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ các-bon trên thị trường cũng như việc tổ chức vận hành thị trường các-bon trong nước; giai đoạn từ năm 2028: tổ chức vận hành sàn giao dịch tín chỉ các-bon chính thức; quy định các hoạt động kết nối, trao đổi tín chỉ các-bon trong nước với thị trường các-bon các nước trong khu vực và thị trường các-bon thế giới.

       Căn cứ kết quả kiểm kê khí nhà kính các cấp, các cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính được phân bổ hạn ngạch khí nhà kính để thực hiện kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cho giai đoạn 2026-2030 làm cơ sở trao đổi hạn ngạch phát thải khí nhà kính. Cơ sở phát thải có thể mua một lượng tín chỉ các-bon nhất định để bù đắp cho lượng khí nhà kính phát thải quá hạn ngạch được phân bổ không quá 10% tổng số hạn ngạch phát thải khí nhà kính được phân bổ cho cơ sở. Việc này giúp các cơ phát thải khí nhà kính đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh khi chưa thể áp dụng ngay các biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; đồng thời khuyến khích doanh nghiệp không bị áp hạn ngạch phát thải khí nhà kính thực hiện các chương trình, dự án tạo tín chỉ các-bon.

       Chi tiết dự thảo xem tại đây./


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan