Chủ nhật, 26/06/2022 - 08:56
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đề xuất điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực tài nguyên và môi trường

       Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã gửi lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương và các đối tượng chịu tác động của dự thảo Thông tư quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

 

       Dự thảo Thông tư được xây dựng nhằm quy định chi tiết Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, đồng thời làm cơ sở để các cơ quan có thẩm quyền, các đơn vị thực hiện việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Cùng tìm hiểu các điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực tài nguyên và môi trường được đề xuất trong dự thảo Thông tư đang được lấy ý kiến.

       Điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

       Theo dự thảo Thông tư, điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực tài nguyên và môi trường đáp ứng theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP, cụ thể gồm 06 điều kiện như sau:

       Thứ nhất, phù hợp với quy hoạch ngành quốc gia hoặc quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập (nếu có) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

       Thứ hai, đáp ứng đủ tiêu chí thành lập đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

       Thứ ba, xác định rõ mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, phục vụ quản lý nhà nước;

       Thứ tư, đảm bảo số lượng người làm việc tối thiểu là 15 người (trừ các đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu được thành lập theo quy định của pháp luật chuyên ngành).

       Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, khi thành lập các đơn vị này thì số lượng người làm việc là viên chức tối thiểu được xác định theo Đề án thành lập. Đối với các đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, hoạt động theo cơ chế doanh nghiệp thì số lượng người làm việc tối thiểu bao gồm viên chức và người làm chuyên môn, nghiệp vụ theo chế độ hợp đồng lao động.

       Đối với đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ngoài thì số lượng người làm việc do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Đề án thành lập đơn vị sự nghiệp công lập.

       Thứ năm, có trụ sở làm việc hoặc đề án cấp đất xây dựng trụ sở làm việc đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (trường hợp xây dựng trụ sở mới); trang thiết bị cần thiết ban đầu; nguồn nhân sự và kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật.

       Thứ sáu, đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ngoài: Ngoài việc đáp ứng các điều kiện quy định tại các điểm a, b, c, d, đ khoản này, cần bảo đảm phù hợp với chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước và thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước sở tại về việc thành lập và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.

       Điều kiện sáp nhập đơn vị sự nghiệp công lập

       Để sáp nhập đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, dự thảo Thông tư quy định phải đáp ứng 03 điều kiện sau:

       Thứ nhất, đơn vị sự nghiệp công lập bị sáp nhập khi không đáp ứng một trong các điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp công lập.

       Thứ hai, Đơn vị sự nghiệp công lập: đáp ứng điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp công lập; có chức năng, nhiệm vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được bổ sung thêm từ đơn vị bị sáp nhập hoặc có lĩnh vực hoạt động tương đồng với đơn vị sáp nhập; có năng lực tiếp nhận toàn bộ hoặc một phần nhân lực, tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của các tổ chức bị sáp nhập; có phương án tiếp tục hoạt động với chức năng, nhiệm vụ sau khi sắp xếp kiện toàn đơn vị bảo đảm chất lượng, hiệu quả được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

       Thứ ba, mức độ tự chủ về tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập sau sáp nhập: Đơn vị sự nghiệp công lập sau sáp nhập phải bảo đảm mức độ tự chủ về tài chính không thấp hơn mức độ tự chủ về tài chính cao nhất của các tổ chức thực hiện sáp nhập tại thời điểm bắt đầu tiến hành hoạt động sáp nhập; trường hợp thực hiện sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính ở các mức độ khác nhau thì mức độ tự chủ về tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập sau sáp nhập thực hiện theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

       Điều kiện hợp nhất đơn vị sự nghiệp công lập

       Để hợp nhất đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, dự thảo Thông tư quy định phải đáp ứng 03 điều kiện sau:

       Thứ nhất, đơn vị sự nghiệp công lập bị xem xét hợp nhất khi đáp ứng một trong các điều kiện sau:  Không đáp ứng một trong các điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định; có chức năng, nhiệm vụ tương đồng hoặc trùng lặp, chồng chéo với chức năng, nhiệm của các đơn vị khác trên cùng địa bàn lãnh thổ.

       Thứ hai, đơn vị sự nghiệp công lập hình thành sau quá trình hợp nhất phải đáp ứng điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định; Bảo đảm duy trì chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị được hợp nhất.

       Thứ ba, mức độ tự chủ về tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập sau hợp nhất: Đơn vị sự nghiệp công lập sau hợp nhất phải bảo đảm mức độ tự chủ về tài chính không thấp hơn mức độ tự chủ về tài chính cao nhất của các tổ chức thực hiện hợp nhất tại thời điểm bắt đầu tiến hành hoạt động hợp nhất; trường hợp thực hiện hợp nhất các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính ở các mức độ khác nhau thì mức độ tự chủ về tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập sau hợp nhất thực hiện theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

       Điều kiện giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

       Theo dự thảo Thông tư, việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện khi có một trong các điều kiện sau: (1) Không còn chức năng, nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, phục vụ quản lý nhà nước; (2) Không đáp ứng đủ tiêu chí thành lập đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật, trừ các trường hợp bị sáp nhập, bị hợp nhất theo quy định; (3) Ba năm liên tiếp hoạt động không hiệu quả hoặc không hoàn thành nhiệm vụ theo đánh giá của cơ quan có thẩm quyền; (4) Bị giải thể theo quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; (5) Đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ngoài: thực hiện theo quy định tại mục đ khoản 3 Điều 5 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP.

       Yêu cầu khi thực hiện giải thể đơn vị sự nghiệp công lập: đơn vị sự nghiệp công lập chỉ thực hiện giải thể sau khi phương án bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

       Chi tiết dự thảo Thông tư xem tại đây./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan