Thứ 6, 30/09/2022 - 09:17

Trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ

Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 16/6/2021 về việc áp dụng cơ chế đặc thù trong cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cung cấp cho Dự án đầu tư xây dựng ...

Đề xuất tiêu chí phân loại đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực tài nguyên và môi trường

       Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã gửi lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương và các đối tượng chịu tác động của dự thảo Thông tư quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập ...

Đề xuất điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực tài nguyên và môi trường

       Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã gửi lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương và các đối tượng chịu tác động của dự thảo Thông tư quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập ...