Thứ 5, 30/06/2022 - 18:22
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội thảo trực tuyến về xây dựng dự thảo Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030

Ngày 11/6, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội thảo trực tuyến về xây dựng dự thảo Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030. Ông Tạ Đình Thi, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam chủ trì Hội thảo.

 

 

Toàn cảnh Hội thảo trực tuyến

Tham dự Hội thảo có đại diện các Bộ, Ban, ngành, cơ quan và chuyên gia có liên quan, đại diện một số cơ quan thông tấn báo chí trung ương và cơ quan truyền thông của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030 là một trong những nội dung quan trọng nhằm hiện thực hóa việc thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, đó là “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát triển bền vững biển, tạo đồng thuận trong toàn xã hội”. Trong đó, xác định nâng cao nhận thức, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền trong tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện các chủ trương, giải pháp về phát triển bền vững kinh tế biển.

Nâng cao hiệu quả, đa dạng hoá các hình thức, nội dung tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo, chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam trong toàn hệ thống chính trị, trong nhân dân, đồng bào ta ở nước ngoài và cộng đồng quốc tế; khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam là duy trì môi trường hoà bình, ổn định, tôn trọng luật pháp quốc tế trên biển. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức đoàn thể các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân giám sát và phản biện xã hội việc thực hiện Nghị quyết.

Phát biểu tại khai mạc Hội thảo, ông Tạ Đình Thi, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương liên quan xây dựng Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030(sau đây gọi tắt là Chương trình).

Để hoàn thiện dự thảo hồ sơ trình cấp thẩm quyền phê duyệt, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam được Bộ Tài nguyên và Môi trường giao tổ chức Hội thảo trực tuyến góp ý hoàn thiện Dự thảo Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030 nhằm lấy ý kiến góp ý hoàn thiện: (1) Dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ; (2) Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; (3) Dự thảo thuyết minh Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030.

Sau khi Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương được ban hành, công tác hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện Nghị quyết đến các cấp ủy đảng, tổ chức đoàn thể và nhân dân từng bước được nâng cao, kịp thời, bám sát bối cảnh trong nước và tình hình thế giới. Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Thông tin và Truyền thông theo chức năng, nhiệm vụ đã triển khai hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến và quán triệt triển khai Nghị quyết, định hướng thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại để tuyên truyền, giữ gìn giá trị, phát huy truyền thống lịch sử, bản sắc văn hoá biển. Nội dung tuyên truyền về biển, đảo ngày càng đa dạng, phong phú, gắn trực tiếp với nội dung của Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, đồng thời bám sát tình hình thực tế, nhất là các diễn biến mới trên Biển Đông.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động tuyên truyền nói riêng và truyền thông về biển, hải đảo nói chung trong thời gian qua còn có hạn chế.

Để nâng cao hiệu quả truyền thông về biển và hải đảo trong thời gian tới, đòi hỏi công tác truyền thông cần định hướng, có bước đi đúng đắn để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, tạo niềm tin và sự đồng thuận của toàn hệ thống chính trị, nhân dân và đồng bào ta ở nước ngoài, cộng đồng quốc tế.

Báo cáo tóm tắt dự thảo Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030, ông  Phan Thanh Tùng, đại diện cơ quan soạn thảo của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam cho biết;

Chương trình xác định 03 quan điểm chủ đạo: (1) thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, hải đảo, phát triển bền vững kinh tế biển; (2) bảo đảm hiệu quả công tác truyền thông, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, thực chất, gắn với thực tiễn từng ngành, địa phương, vùng miền và từng thời điểm; đổi mới và đa dạng hóa nội dung, phương pháp truyền thông; (3) huy động mọi nguồn lực thực hiện công tác truyền thông về biển và đại dương; ngân sách nhà nước, xã hội hóa, hợp tác công - tư, hợp tác quốc tế, phát huy tối đa nội lực trong nước, của từng cơ quan, đơn vị và địa phương.

Từ quan điểm nêu trên, Chương trình xác định các nhóm mục tiêu chung: (1) đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo, phát triển bền vững kinh tế biển được hiểu đúng, đầy đủ và toàn diện; (2) thông tin, kiến thức, tri thức về biển và đại dương được truyền tải thường xuyên, liên tục, chính xác và hấp dẫn đến từng nhóm đối tượng; nhận diện và bác bỏ thông tin sai lệch, quan điểm sai trái, xuyên tạc về biển và đại dương; (3) nội dung và hình thức truyền thông được đổi mới, sáng tạo, đa dạng hóa;sử dụng công nghệ truyền thông hiện đại, đa phương tiện, đa loại hình, đa ngôn ngữ; tạo sự tương tác hiệu quả giữa chủ thể và đối tượng được truyền thông, sự tham gia rộng rãi của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng trong nước và quốc tế; hình thành được ý thức trách nhiệm tham gia truyền thông về biển và đại dương của người dân; (4) Ngân sách nhà nước được bố trí đủ và tăng dần hằng năm cho các hoạt động truyền thông về biển và đại dương; ngày càng nhiều doanh nghiệp, tổ chức, người dân tham gia vào hoạt động truyền thông. 

Ngoài các mục tiêu chung nêu trên, Chương trình xác định một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

a) Đến năm 2022, 100% các bộ quản lý 06 ngành kinh tế biển được xác định trong Nghị quyết số 36-NQ/TW; các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Ngoạigiao, Quốc phòng, Khoa học và Công nghệ; Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt  Nam và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng, phê duyệt và tổ chức triển khai chương trình, kế hoạch truyền thông về biển và đại dương.Trong đó, các cơ quan xác định các chỉ tiêu cụ thể theo đặc thù nội dung truyền thông của từng lĩnh vực, cơ quan, địa phương.

b) Đến năm 2025, 100% các cơ quan báo chí trung ương và địa phương, báo đối ngoại có chuyên trang, chuyên mục về biển và  đại dương trên các sản phẩm thông tin (báo, bản tin, tạp chí in, trang thông tin điện tử, kênh phát thanh, truyền hình) của cơ quan; đến năm 2030, 100% các bộ, ngành có liên quan đến quản lý nhà nước về biển và hải đảo, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có chuyên mục về biển và đại dương trên trang thông tin điện tử của cơ quan.

c) Hằng năm, 100% các địa phương tổ chức có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương Thế giới và báo cáo kết quả về Bộ Tài nguyên và Môi trường.

d) 100% phóng viên, biên tập viên, lãnh đạo cơ quan báo chí, những người làm công tác thông tin, tuyền truyền về các vấn đề có liên quan đến biển và đại dương tại các cơ quan báo chí trung ương và địa phương được tập huấn về hệ thống chính sách, pháp luật, kiến thức cơ bản về biển, hải đảo, đại dương.

đ) Đến năm  2025, xây dựng được 01 Thư viện cấp ngành về biển và đại dương; 100% thư viện cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có các đầu sách viết về biển, hải đảo và đại dương của Việt Nam; đến năm 2030, xây dựng được 01 Bảo tàng biển và đại dương.

e) 100% các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân, tư thục và quốc tế thực hiện hoạt động truyền thông về biển và đại dương thông qua việc lồng ghép nội dung liên quan vào một số môn học chính khóa, hoạt động ngoại khóa phù hợp với cấp học, trình độ đào tạo.

g) 100% các tổ chức chính trị - xã hội các cấp; 100% các tập đoàn kinh tế lớn của Nhà nước tham gia hoạt động truyền thông về biển và đại dương (trực tiếp hoặc gián tiếp, tùy theo quy mô và tính chất hoạt động của các tổ chức, đơn vị).

Về nhiệm vụ và giải pháp: Chương trình xác định 07 giải pháp chính và kèm theo danh mục một một số đề án, dự án cụ thể: (1) đánh giá, rà soát, điều chỉnh và ban hành mới các chính sách, pháp luật, chương trình, kế hoạch đề án, dự án truyền thông liên quan đến biển và đại dương; (2) thực hiện đổi mới, đa dạng hóa hình thức và nội dung truyền thông về biển và đại dương; (3) tăng cường hợp tác và truyền thông quốc tế về biển và đại dương; (4) nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông về biển và đại dương;(5) đẩy mạnh xã hội hóa công tác truyền thông, huy động được mọi nguồn lực và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội tham gia vào công tác truyền thông về biển và đại dương; (6) khen thưởng, động viên kịp thời tổ chức cá nhân; ngăn chặn, xử lý thông tin sai lệch; (7) tăng cường kiểm tra, giám sát và sự phối hợp giữa các cơ quan trong hoạt động truyền thông. Danh mục một số đề án, dự án nhằm triển khai thực hiện Chương trình nêu trong Phụ lục kèm theo dự thảo Quyết định phê duyệt Chương trình.

Phát biểu tại Hội thảo, đa số các đại biểu đều nhất trí cao về sự cần thiết phải xây dựng một Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030 mang tính chất bao quát, tổng thể, nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về biển và hải đảo Việt Nam, để đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Bên cạnh đó. Chương trình cần đánh giá bổ sung kết quả đánh giá kết quả công tác truyền thông về biển vào hải đảo trong thơi gian qua; từ đó xác định rõ mục tiêu, lộ trình cụ thể, đối tượng truyền thông và đặc biệt là vị trí vai trò của truyền thông trong thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW….

Kết luận Hội thảo, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và hải đảo Việt Nam Tạ Đình Thi trân trọng tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu và mong rằng sẽ tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp để Ban soạn thảo –Tổ biên tập để hoàn thiện Chương trình đảm bảo hiệu quả và mang tính khả thi cao.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan