Thứ 6, 30/09/2022 - 08:38
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xử lý vệ sinh môi trường sông Châu Giang

Cử tri tỉnh Hà Nam đề nghị xem xét việc xử lý vệ sinh môi trường sông Châu Giang vì ô nhiễm quá lâu ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe và việc sản xuất của nhân dân

Vấn đề cử tri nêu, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Đối với vấn đề ô nhiễm môi trường sông Châu Giang là vấn đề ô nhiễm môi trường liên tỉnh giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy để giải quyết vấn đề nêu trên trong nhiều năm qua. Nguyên nhân chính ô nhiễm môi trường nước sông Châu Giang, sông Nhuệ - Đáy liên tỉnh giữa Thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Nam tại đoạn sông Nhuệ do nước sông Tô Lịch (chủ yếu nước thải sinh hoạt từ các quận nội thành đổ vào) thải thẳng ra sông Nhuệ, chảy xuống tỉnh Hà Nam gây ra hiện tượng cá chết; hàng  năm, xảy ra hiện tượng cá chết trên sông Châu Giang, tỉnh Hà Nam. Bên cạnh đó nguyên nhân nội tại về quản lý ô nhiễm môi trường và kiểm soát các nguồn xả thải vào sông Châu Giang trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Trước thực trạng ô nhiễm môi trường trên các lưu vực sông Nhuệ - Đáy, Châu Giang, thời gian qua Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tích cực phối hợp với các Bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân các tỉnh trên các lưu vực sông triển khai nhiều hoạt động bảo vệ môi trường, cụ thể là:

Đẩy mạnh triển khai Đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy đến năm 2020 và Quyết định số 1435/QĐ-TTg ngày 18/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án; cùng với Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy do Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh trên lưu vực làm Chủ tịch luân phiên đã tập trung vào công tác giám sát các nguồn thải lớn trọng điểm, giải quyết các vấn đề liên tỉnh, đầu tư các dự án công trình xử lý ô nhiễm.

Chú trọng đầu tư, xây dựng và vận hành hệ thống quan trắc, giám sát môi trường và cơ sở thông tin dữ liệu về chất lượng môi trường nước và các nguồn thải ra lưu vực. Đến nay, đã được xây dựng 5 trạm quan trắc online, trong đó có 1 trạm online tại sông Tô Lịch do Thành phố Hà Nội đầu tư, 04 trạm tại Hà Nam và Nam Định. Phối hợp với địa phương tổ chức quan trắc môi trường nước các sông trên địa bàn, thông báo kịp thời kết quả quan trắc để các cơ quan, tổ chức và người dân sử dụng nguồn nước biết và chủ động kế hoạch sản xuất, sinh hoạt, tập trung vào các điểm từ hợp lưu sông Tô Lịch – sông Nhuệ, sông Nhuệ - sông Châu Giang tại Cống Thần xuống đến cầu Đập Phúc, qua Lý Nhân và vị trí chảy ra sông Hồng.

Triển khai gần 70 dự án, công trình hạ tầng, mô hình quản lý, bảo vệ môi trường trong lưu vực như: dự án trồng rừng đầu nguồn sông Nhuệ - sông Đáy tại tỉnh Hoà Bình; mô hình xử lý môi trường làng nghề của tỉnh Hà Nam, Ninh Bình và thành phố Hà Nội; đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải y tế cho bệnh viện tại các tỉnh, thành phố trên lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy; đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải bằng công nghệ tiên tiến để xử lý rác thải của thành phố Hà Nội; các dự án nạo vét, cải tạo hệ thống thủy lợi, công trình tiêu nước tại các trạm bơm của thành phố Hà Nội... Đặc biệt, dự án xây dựng nhà máy xử lý nước thải Yên Xá có công suất 270.000 m3/ngày, giá trị đầu tư gần 19.000 tỷ đồng với hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt hiện đại.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguồn thải ra lưu vực. Tổ chức triển khai thống kê, điều tra nguồn nước thải xả thải trực tiếp ra lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy, trên cơ sở đó xác định trách nhiệm của từng địa phương, chủ nguồn thải.

Để bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - Đáy, sông Châu Giang cần có sự vào cuộc đồng bộ của nhiều bộ, ngành trong đôn đốc, chỉ đạo, hoàn thiện các thể chế, chính sách, thanh tra, kiểm tra, điều phối; đặc biệt là vai trò của địa phương nơi quản lý các nguồn thải và trách nhiệm của các chủ nguồn thải trên lưu vực. Trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ, ngành và địa phương, tham mưu Thủ tướng Chính phủ cơ chế mới trong tổ chức, điều phối các hoạt động bảo vệ môi trường của lưu vực, trong đó sẽ xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các Bộ quản lý ngành, địa phương có nguồn thải chính. Một số giải pháp chính sẽ triển khai thực hiện như sau:

Bộ Tài nguyên và Môi trường: tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các địa phương có nguồn thải triển khai việc thu gom xử lý các nguồn thải trên địa bàn đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn trước khi xả ra môi trường; chủ trì, phối hợp với các địa phương trên lưu vực tiến hành quan trắc, đánh giá diễn biến chất lượng môi trường nước; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở hoạt động trong lĩnh vực có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường và xử lý nghiêm theo quy định.

Bộ Xây dựng: chỉ đạo hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện quy định về hoạt động thoát nước và xử lý nước thải tại các đô thị, các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu dân cư nông thôn tập trung; triển khai thực hiện các giải pháp xử lý nước thải phi tập trung.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: có biện pháp chặt chẽ kiểm soát nước thải, chất thải trong sản xuất nông nghiệp để giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước trong các kênh, mương tưới tiêu thủy lợi trên lưu vực. Thực hiện việc bổ cập nước thông qua hệ thống thủy lợi đảm bảo duy trì dòng chảy tối thiểu. Kiểm soát chặt chẽ việc thẩm định, cấp phép xả nước thải vào các công trình thủy lợi.

- Các Bộ, ngành: tăng cường tập huấn, phổ biến kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác quản lý môi trường tại địa phương, đặc biệt đối với công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm, phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường... Đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính, cơ chế phối hợp giữa Trung ương và địa phương, đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực cho công tác bảo vệ môi trường.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân các tỉnh còn lại trên lưu vực sông Nhuệ - Đáy: đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xây dựng đưa vào vận hành các công trình xử lý nước thải đô thị, các khu cụm công nghiệp và làng nghề trên địa bàn, đảm bảo nước thải phát sinh phải được xử lý đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, QCVN trước khi thải ra môi trường. Bên cạnh đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát các nguồn thải vào lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường đặc biệt các hành vi xả thải vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép.

Đối với các dòng sông, đoạn sông đang bị ô nhiễm trên hệ thống sông Nhuệ, sông Châu Giang, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam và thành phố Hà Nội phối hợp rà soát điều chỉnh lại kế hoạch lấy nước đổ ải phục vụ sản xuất nông nghiệp; tổ chức quan trắc; rà soát các nguồn xả nước thải trên địa bàn; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra. Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước Một thành viên thoát nước Hà Nội thực hiện nghiêm túc quy trình vận hành cống Thanh Liệt; vận hành Trạm bơm Yên Sở để bơm nước thải ra sông Hồng; chỉ đạo Công ty Khai thác công trình thủy lợi sông Nhuệ cho mở cống Liên Mạc để lấy nước sông Hồng bổ sung nhằm làm tăng lưu lượng nước sông Nhuệ và pha loãng nồng độc các chất ô nhiễm.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan