Thứ 7, 20/08/2022 - 04:14
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hướng dẫn một số nội dung về tái sử dụng nước thải sau khi được xử lý, quan trắc nước thải, khí thải và đánh giá tác động môi trường

Cử tri tỉnh Hà Nam kiến nghị có hướng dẫn một số nội dung về tái sử dụng nước thải sau khi được xử lý, quan trắc nước thải, khí thải và đánh giá tác động môi trường

 

Cử tri tỉnh Hà Nam kiến nghị có hướng dẫn một số nội dung về tái sử dụng nước thải sau khi được xử lý, quan trắc nước thải, khí thải và đánh giá tác động môi trường

Cụ thể, cử tri đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hướng dẫn về việc tái sử dụng nước thải sau khi được xử lý; quy định về điều kiện, năng lực (điều kiện về nhân lực, vật lực) của đơn vị tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường; hướng dẫn cụ thể về định mức lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; quy định cụ thể quan trắc nước thải và khí thải tại khoản 20 và 23, Điều 3, Nghị định số 40/2019/NĐ-CP đối với các doanh nghiệp đã đi vào hoạt động từ trước năm 2019 và có lưu lượng nước thải phát sinh dưới 20m3/ngày và lưu lượng khí thải dưới 5.000m3/h. Đối với loại hình khai thác cát, đề nghị không đưa vào danh mục phải vận hành thử nghiệm các công trình chất thải do chỉ phát sinh nước thải sinh hoạt với lưu lượng ít.

Về vấn đề cử tri nêu, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau:

Đối với kiến nghị “ban hành hướng dẫn về việc tái sử dụng nước thải sau khi được xử lý”: việc giảm thiểu, tái sử dụng nước thải của các cá nhân, tổ chức trong quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ là hoạt động được khuyến khích thực hiện theo quy định tại Luật Tài nguyên nước năm 2012, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu (được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường). Tuy nhiên, để tái sử dụng nước thải sau xử lý cho các mục đích khác nhau, nước thải sau xử lý phải đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng với mục đích sử dụng trước khi tái sử dụng. Quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước áp dụng cho các mục đích sử dụng khác nhau do các Bộ, ngành phụ trách lĩnh vực tương ứng xây dựng và ban hành. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành một số quy chuẩn kỹ thuật về mức giới hạn của các thông số về chất lượng môi trường xung quanh (ví dụ như QCVN 08-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt), hàm lượng của các chất gây ô nhiễm có trong chất thải khi xả ra môi trường tiếp nhận (ví dụ như QCVN 62-MT:2016/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi). Bộ Tài nguyên và Môi trường xin tiếp thu ý kiến của cử tri và sẽ phối hợp chặt chẽ với các Bộ ngành liên quan trong quá trình nghiên cứu, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để hướng dẫn cụ thể về việc tái sử dụng nước thải sau khi được xử lý.

Đối với kiến nghị “quy định về điều kiện, năng lực (điều kiện về nhân lực, vật lực) của đơn vị tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường”: trong quá trình xây dựng Luật Đầu tư năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát, sửa đổi các điều kiện kinh doanh để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, theo đó không quy định một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, trong đó có ngành nghề "Kinh doanh dịch vụ tư vấn lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết" được quy định tại Luật Đầu tư năm 2014 trước đây. Do vậy, đề xuất nêu trên là không có cơ sở để thực hiện.

Đối với kiến nghị “hướng dẫn cụ thể về định mức lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường”: theo quy định tại khoản 9 Phần II Phụ lục số 2 Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng và quy định tại điểm c khoản 1 Điều 3 Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, thì chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và được xác định bằng lập dự toán chi phí riêng. Tuy nhiên, hiện nay, chưa ban hành bộ định mức chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Mặt khác, khoản 1 Điều 31 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 quy định đánh giá tác động môi trường được thực hiện đồng thời với quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu tương đương với báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án. Do đó, công tác lập báo cáo đánh giá tác động môi trường là một trong các công tác chuẩn bị dự án cùng với lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Vì vậy, hiện tại thẩm quyền thẩm định dự toán chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 10 Điều 6 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/08/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, dự toán chi phí sẽ do cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư dự án thẩm định làm cơ sở trình cấp quyết định đầu tư phê duyệt chi phí này. Các khoản mục chi phí này sẽ được cập nhật vào tổng mức đầu tư của dự án để phục vụ lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Đối với kiến nghị “Quy định cụ thể quan trắc nước thải và khí thải tại khoản 20 và 23, Điều 3, Nghị định số 40/2019/NĐ-CP đối với các doanh nghiệp đã đi vào hoạt động từ trước năm 2019 và có lưu lượng nước thải phát sinh dưới 20m3/ngày và lưu lượng khí thải dưới 5.000m3/h”: khoản 1 Điều 54a Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu, được bổ sung tại khoản 27 Điều 3 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường đã quy định rõ đối tượng phải thực hiện quan trắc môi trường định kỳ. Các đối tượng khác (bao gồm đối tượng có lưu lượng nước thải phát sinh dưới 20m3/ngày và lưu lượng khí thải dưới 5.000m3/h như cử tri nêu) không bắt buộc phải thực hiện. Tuy nhiên, Chính phủ cũng có quy định khuyến khích các cơ sở nêu trên thực hiện quan trắc nước thải, khí thải định kỳ, làm cơ sở để đánh giá sự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật về môi trường (theo điểm d khoản 1 Điều 39 và điểm c khoản 1 Điều 47 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại khoản 27 Điều 3 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ).

Đối với kiến nghị “Đối với loại hình khai thác cát, đề nghị không đưa vào danh mục phải vận hành thử nghiệm các công trình chất thải do chỉ phát sinh nước thải sinh hoạt với lưu lượng ít”: Bộ Tài nguyên và Môi trường xin ghi nhận để nghiên cứu, trong quá trình xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan