Thứ 6, 30/09/2022 - 10:50

Trả lời kiến nghị của cử tri và Nhân dân về công tác quản lý nhà nước đối với chất thải rắn sinh hoạt

          Theo kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng tình trạng rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa ở các khu dân cư còn nhiều; việc thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt còn khó khăn, ...