Thứ 2, 02/08/2021 - 22:24

Trả lời kiến nghị tỉnh An Giang về cơ chế tao quỹ đất và bố trí nguồn vốn thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP

Tỉnh Kiên Giang kiến nghị Chính phủ sớm ban hành các cơ chế, chính sách, trình tự và trách nhiệm thực hiện tạo quỹ đất, tập trung đất đai nhằm thu hút doanh nghiệp  đầu tư, tổ chức sản xuất nông nghiệp tập  trung, quy mô lớn, nông nghiệp ứng dụng ...

Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hồ Chí Minh gửi đến sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được kiến của cử tri thành phố Hồ Chí Minh do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến kiến nghị xem xét sớm sửa đổi Luật Đất đai; kiến nghị sửa đổi tại điểm d, khoản 2, Điều 106 Luật Đất đai 2013; đề ...

Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội gửi đến sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được ý kiến của cử tri thành phố Hà Nội do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến cho rằng triển khai thực hiện Luật Đất đai năm 2013 có những bất cập do Luật này và các Luật khác có liên quan còn mâu ...