Thứ 5, 18/08/2022 - 03:41
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cho hỏi văn bản quy phạm pháp luật có nội dung sửa đổi, bổ sung nội dung của văn bản quy phạm pháp luật khác nhưng tên của văn bản không có từ sửa đổi, bổ sung thì có thực hiện hợp nhất không?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 77 và khoản 2 Điều 80 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định văn bản sửa đổi, bổ sung là văn bản có tên gọi kèm theo cụm từ “sửa đổi, bổ sung một số điều của,…” như vậy, văn bản quy phạm pháp luật có nội dung sửa đổi, bổ sung nội dung của văn bản quy phạm pháp luật khác nhưng tên văn bản không có cụm từ “sửa đổi, bổ sung” không phải là văn bản sử dụng để hợp nhất.

Tuy nhiên, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tra cứu, tìm kiếm quy định trong các văn bản có nội dung sửa đổi, bổ sung được dễ dàng, thuận lợi thì các cơ quan vẫn có thể thực hiện hợp nhất.

Ví dụ: khoản 1 Điều 169 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 08/2017/QH14 và Luật số 35/2018/QH14 Bãi bỏ Điều 37 và điểm đ khoản 1 Điều 38 và sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 73.

 Ví dụ 1: Khoản 2 Điều 169 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định Bãi bỏ điểm d khoản 1 Điều 44 và Điều 58 của Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 35/2018/QH14 và Luật số 59/2020/QH14.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 77 và khoản 1 Điều 80 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP thì văn bản được sửa đổi, bổ sung là văn bản có một hoặc một số nội dung của văn bản được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, hủy bỏ, thay thế. Như vậy, văn bản có toàn bộ nội dung được bãi bỏ, hủy bỏ, thay thế không được gọi là văn bản được sửa đổi, bổ sung. Do đó, văn bản này không phải là văn bản để thực hiện hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật.

Đối với văn bản hành chính có nội dung chứa quy phạm pháp luật có được sử dụng để hợp nhất không thì tại Điều 1 Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật đã quy định về việc hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, do đó, văn bản hành chính có nội dung chứa quy phạm pháp luật không phải là văn bản để thực hiện hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật.

Văn bản hợp nhất được sử dụng chính thức trong việc áp dụng và thi hành pháp luật. Tuy nhiên, trong trường hợp sai sót về kỹ thuật dẫn đến nội dung của văn bản hợp nhất khác với nội dung của văn bản được hợp nhất thì áp dụng quy định của văn bản được hợp nhất quy định tại khoản 1 Điều 9 Pháp lệnh hợp nhất.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan