Chủ nhật, 14/08/2022 - 19:20
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chỉ đạo, bảo đảm triển khai thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trong năm 2019, Bộ đã chỉ đạo, xác định việc triển khai thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường là một trong nhiều nhiệm vụ quan trọng của Bộ.

Theo đó, Bộ đã tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐCP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Ngày 27 tháng 12 năm 2018, Bộ đã ban hành Quyết định số 3911/QĐBTNMT phê duyệt Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2019, trong đó, đã đề ra mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của công tác theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường năm 2019. Kế hoạch đã đề ra 5 nhiệm vụ cần phải triển khai trong năm 2019, cụ thể là: (1) Thu thập xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường; tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. (2) Điều tra, khảo sát thực tế tình hình thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường đối với một số tổ chức, cá nhân để nắm thông tin về việc thực hiện pháp luật về tài nguyên và môi trường. (3) Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường, thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trọng tâm là các lĩnh vực: đất đai, môi trường, địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước và biến đổi khí hậu); phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức kiểm tra theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường trong đó tập trùng vào công tác báo cáo, quan trắc, thông tin môi trường. (4) Phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức thực hiện việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2019.(Quyết định số 3072/Q/Đ-BTP ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2019). (5) Xây dựng báo cáo tình hình thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường năm 2019.

Kế hoạch cũng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực được giao phụ trách theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ, hiện nay, các đơn vị trực thuộc Bộ đã và đang tích cực thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định số 3911/QĐ-BTNMT nêu trên.


Tác giả: Vụ Pháp chế
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan