Thứ 2, 18/10/2021 - 05:53

Trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định thế chấp, cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản

Ngày 29/6, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định thế chấp, cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản; bồi thường khi Nhà nước thu hồi khu vực biển được giao để ...

Quy định mới về quản lý nhà nước, công tác thanh tra, kiểm tra và dịch vụ công trực tuyến về bảo vệ môi trường

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường đang được xin ý kiến theo quy định. Một trong những điểm mới được quy định trong dự thảo Nghị định chính là trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, về thanh tra, ...

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thuỷ văn; đo đạc và bản đồ

Thực hiện Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng dự thảo Nghị định ...