Thứ 2, 26/09/2022 - 00:53
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Kiên Giang gửi đến trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được 02 ý kiến của cử tri tỉnh Kiên Giang do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến liên quan đến lĩnh vực đất đai và môi trường.

Một là, cử tri Kiên Giang rất vui mừng khi thấy chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội trong năm nay có đưa vào sửa đổi luật đất đai, vì đây là vấn đề còn quá nhiều vướng mắc khi cơ quan quản lý giải quyết liên quan đến quyền sử dụng của người dân. Nhưng kỳ họp này lại hoãn trình sửa đổi luật. Cử tri kiến nghị cần làm rõ trách nhiệm việc chậm trễ trình sửa đổi và cần sớm thông qua dự án Luật này.

Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, nhiệm vụ của Chính phủ giao, trong thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện các nội dung sau đây: (i) thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Dự án Luật với sự tham gia của đại diện Lãnh đạo các Bộ, ngành và một số địa phương; các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý; (ii) tổng hợp và hệ thống các nội dung chỉ đạo trong các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương liên quan đến lĩnh vực đất đai cần phải thể chế; (iii) ban hành văn bản đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tổ chức tổng kết, đánh giá việc tổ chức thi hành Luật Đất đai năm 2013; (iv) tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các địa phương và ý kiến kiến nghị của cử tri, của người dân, doanh nghiệp về các vướng mắc, bất cập và hướng sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai; (v) tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, làm việc trực tiếp với một số Bộ, ngành, địa phương và chuyên gia về những nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai. Ban soạn thảo, Tổ Biên tập đã họp nhiều cuộc để bàn về những những bất cập, vướng mắc, những định hướng lớn cũng như các nội dung cụ thể dự kiến sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai; (vi) xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai.

Cơ quan soạn thảo đã hoàn chỉnh dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai theo những chính sách và định hướng sửa đổi, bổ sung đã được Quốc hội, Chính phủ thông qua trong quá trình lập đề nghị xây dựng Luật theo đúng kế hoạch. Theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai dự kiến trình Quốc hội Khóa XIV cho ý kiến vào kỳ họp thứ 9 đầu năm 2020, thông qua vào kỳ họp thứ 10 cuối năm 2020 và có hiệu lực từ giữa năm 2021. Tuy nhiên, trong quá trình sơ kết Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại (Nghị quyết số 19-NQ/TW), tổ chức các hội thảo, lấy ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, qua giám sát tối cao của Quốc hội và thực tiễn thi hành Luật Đất đai, nhiều ý kiến cho rằng việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai sẽ không giải quyết được căn cơ những vấn đề lớn đặt ra đối với phát triển đất nước, phát huy nguồn lực, nguồn tài nguyên đất đai cho phát triển, giải quyết hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư, giảm khiếu kiện trong lĩnh vực đất đai,…

Mặt khác, song song quá trình chuẩn bị dự án Luật sửa đổi một số Điều của Luật Đất đai, trước yêu cầu đặt ra từ thực tiễn phát triển đất nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ, ngành đã trình Chính phủ để trình Quốc hội ban hành một số văn bản như Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Nghị quyết số 60/2018/QH14 về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, Nghị quyết số 82/2019/QH14 về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý sử dụng đất tại đô thị; Chính phủ đã ban hành theo thẩm quyền nhiều Nghị định. Các văn bản mới ban hành đã có các quy định giải quyết một số chính sách dự kiến sửa đổi, bổ sung trong dự án Luật, khắc phục tình trạng thiếu thống nhất giữa pháp luật về đất đai và pháp luật về đấu thầu, pháp luật về đầu tư, pháp luật về xây dựng, tháo gỡ căn bản các nút thắt, điểm nghẽn, rào cản trong quá trình thi hành Luật Đất đai,….

Luật Đất đai là đạo luật quan trọng có tác động đến phát triển kinh tế, ổn định chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh, được thể chế trên cơ sở các Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương (Luật đất đai năm 1987 thể chế hóa tinh thần đổi mới của Nghị quyết Đại hội VI của Đảng; Luật đất đai năm 1993 thể chế hóa Nghị quyết số 05-NQ/HNTW ngày 10/6/1993 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VII); Luật đất đai năm 2003 thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX);  Luật đất đai năm 2013 thể chế hóa Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31 tháng 10 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)) và quá trình tham vấn rộng rãi ý kiến của Nhân dân, doanh nghiệp để đảm bảo tính ổn định, khả thi, toàn diện và đáp ứng yêu cầu quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên, nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội đất nước trong giai đoạn mới. Từ thực tế đó, mặc dù đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng để sửa đổi một cách căn bản, toàn diện, Quốc hội đã quyết định đồng ý lùi thời điểm trình Dự án Luật này đến sau khi có Nghị quyết mới của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đất đai.

Hiện nay, Chính phủ đang khẩn trương tổng kết đánh giá toàn diện việc thi hành Luật Đất đai và chuẩn bị tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW để trình Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết mới về chính sách đất đai. Ngay sau khi có Nghị quyết mới của Ban Chấp hành Trung ương, Chính phủ sẽ thể chế hóa và trình Quốc hội Dự án Luật Đất đai sửa đổi toàn diện.

Đồng thời, trên cơ sở đề xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chính phủ đang xem xét ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, Nghị định khuyến khích tập trung, tích tụ đất đai cho sản xuất nông nghiệp,...để giải quyết ngay những vấn đề đặt ra từ thực tiễn, các kiến nghị của cử tri.

Hai là, theo quy định tại Khoản 2, Điều 25, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường là căn cứ để cấp có thẩm quyền Quyết định chủ trương đầu tư hoặc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 1, Điều 33 của Luật Đầu tư năm 2014, thì trong thành phần hồ sơ yêu cầu Quyết định chủ trương đầu tư hoặc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, không yêu cầu phải có Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Do đó, cử tri Kiên Giang đề nghị xem xét, điều chỉnh lại Khoản 2, Điều 25 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, để giảm bớt thời gian, rủi ro về tài chính trong việc thực hiện thủ tục hành chính về đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư theo tinh thần của Luật Đầu tư năm 2014. Vì việc yêu cầu nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước thời điểm Quyết định chủ trương đầu tư hoặc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là không phù hợp với thực tế triển khai dự án đầu tư, vì tại thời điểm này, nhà đầu tư mới đề xuất địa điểm và chưa có dự án đầu tư được phê duyệt nên không có đủ căn cứ để lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Vướng mắc cử tri nêu đã được giải quyết bằng những văn bản sau: 

Luật Đầu tư công (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua ngày 13/6/2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020, trong đó Điều 99 đã sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 25 Luật Bảo vệ môi trường như sau: “Quyết định chủ trương đầu tư dự án đối với các đối tượng quy định tại Điều 18 của Luật này trong trường hợp pháp luật quy định dự án phải quyết định chủ trương đầu tư. Đối với dự án đầu tư công, cấp có thẩm quyền căn cứ đánh giá sơ bộ tác động môi trường để quyết định đầu tư đối với các đối tượng quy định tại Điều 18 của Luật này. Chính phủ quy định chi tiết đối tượng, nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường”.

Luật Đầu tư sửa đổi vừa được thông qua tại Điều 77 cũng đã sửa đổi Điều 25 Luật bảo vệ môi trường cũng đã được sửa đổi căn cứ đánh giá sơ bộ tác động môi trường để quyết định chủ trương đầu tư và căn cứ đánh giá tác động môi trường được phê duyệt để triển khai Dự án.

Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi cũng đã chỉnh sửa, bổ sung các quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường, đánh giá tác động môi trường phù hợp với các quy định của Luật đầu tư và Luật đầu tư công.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan