Thứ 6, 30/09/2022 - 11:02

Bộ TN&MT báo cáo Thủ tướng về việc tổ chức Hội nghị các giải pháp về chất thải nhựa khu vực các Biển Đông Á năm 2020

Ngày 12/11, Bộ TN&MT đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị các giải pháp về chất thải nhựa khu vực các Biển Đông Á năm 2020. Hội nghị các giải pháp về chất thải nhựa khu vực các Biển Đông Á (SEA of Solutions) là sự kiện thường niên ...

Hội nghị lần thứ 32 các Bên tham gia Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn (MOP32)

Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) gửi thư thông báo và mời các quốc gia thành viên tham dự Hội nghị lần thứ 32 các Bên tham gia Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn (MOP32) trong thời gian các ngày từ 23 đến ngày 27 ...