Thứ 6, 30/09/2022 - 10:46
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả thành phần Đề mục Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp

Ngày 25/10/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường ký xác thực kết quả thành phần Đề mục Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp gửi Bộ Tài chính để tổng hợp kết quả pháp điển chung của Đề mục gửi Bộ Tư pháp thẩm định trình Chính phủ ký xác thực.

 

Theo đề nghị của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nghiên cứu, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc danh mục đề mục thực hiện pháp điển cũng như các văn bản có nội dung liên quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Kết quả có 01 văn bản cần thực hiện pháp điển thuộc Đề mục, cụ thể Thông tư số 03/2021/TT-BTNMT ngày 12/05/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn nội dung chi tiết phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; lập và phê duyệt phương án sử dụng đất đối với đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần. Thông tư được ban hành trên cơ sở được giao bởi khoản 2 Điều 45 Nghị định số 150/2020/NĐ-CP ngày 25/12/2020 của Chính phủ về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần. Cụ thể, khoản 2 Điều 45 quy định: “2. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn việc lập và phê duyệt phương án sử dụng đất đối với đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần”.

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật: Các văn bản thuộc nội dung của đề mục gồm: Văn bản có tên gọi được sử dụng làm tên gọi của đề mục và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành văn bản đó.  Do đó, Thông tư số 03/2021/TT-BTNMT được pháp điển thuộc nội dung của đề mục Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp là đúng theo quy định.

Thông tư được đặt tên Điều 28.7.TT.11 trong đề mục, ngoài ra, tại Phụ lục số II được xác định có nội dung liên quan đến đến Điều 28.7.NĐ.5.39. Quyền hạn và trách nhiệm trong tổ chức thực hiện chuyển đổi của Đề mục Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; Điều 28.7.TT.11.2. Nội dung chi tiết phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước của Thông tư 03/2021/TT-BTNMT Hướng dẫn nội dung chi tiết phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; lập và phê duyệt phương án sử dụng đất đối với đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần ban hành ngày 12/05/2021).

Kết quả thành phần gửi Bộ Tài chính để tổng hợp là cơ sở để tìm hiểu cũng như áp dụng pháp luật được thuận tiện, thống nhất trong hệ thống pháp luật đối với hệ thống pháp luật liên quan đến Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, đồng thời là cơ sở để cơ quan xây dựng pháp luật tiến hành rà soát, nghiên cứu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật phù hợp, bãi bỏ những quy phạm pháp luật cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội.


Tổng số điểm của bài viết là: 30 trong 30 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan