Thứ 6, 30/09/2022 - 09:37
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

 Kết quả cập nhật pháp điển Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT vào Đề mục tài nguyên nước 

Ngày 23/11/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện cập nhật văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật gửi Bộ Tư pháp đối với đề mục Tài nguyên nước để công khai trên Phần mềm pháp điển theo quy định.

 

Triển khai thực hiện Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật năm 2012, Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật và Thông tư số 13/2014/TT-BTP ngày 29/4/2014 của  Bộ Tư pháp về hướng dẫn thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật về cập nhật quy phạm pháp luật mới được ban hành vào Bộ pháp điển và loại bỏ quy phạm pháp luật hết hiệu lực khỏi Bộ pháp điển, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã rà soát, cập nhật Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước vào Đề mục Tài nguyên nước; đồng thời lập hồ sơ cập nhật kết quả pháp điển Đề mục thực hiện theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 13/2014/TT-BTP ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật để gửi Bộ Tư pháp.

Kết quả cập Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT vào Đề mục tài nguyên nước được ký hiệu là TT.37 tại Kết quả pháp điển của Đề mục và thay thế Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT ngày 07/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước. Theo đó, Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT ngày 07/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước được gỡ bỏ hoàn toàn khỏi bộ pháp điển theo quy định.

Kết quả cập nhật pháp điển đối với Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước là cơ sở quan trọng trong việc nghiên cứu, áp dụng pháp luật đối với ngành tài nguyên nước cũng như những tổ chức, cá nhân có liên quan.


Tổng số điểm của bài viết là: 43 trong 43 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan