Thứ 5, 13/05/2021 - 10:56

Cập nhật kết quả pháp điển các Đề mục: Đất đai; Đa dạng sinh học; Xử lý vi phạm hành chính

Triển khai thực hiện Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật năm 2012 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Pháp lệnh về cập nhật quy phạm pháp luật mới được ban hành vào Bộ pháp điển và loại bỏ quy phạm pháp luật hết hiệu lực ...

Rà soát, bổ sung Danh mục văn bản QPPL và thực hiện pháp điển các Đề mục trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Công văn số 2189/BTNMT-PC gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ; Tòa án nhân dân tối cao; Kiểm toán nhà nước về việc rà soát, bổ sung Danh mục văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) và thực hiện pháp điển các Đề mục trong lĩnh ...